Указания за ползване на системата за финансова информация

Информационната система предоставя финансова информация за наемни и приравнени отношения, глоби с фиш, глоби и санкции по наказателни постановления.

Когато изберете "Обобщена информация за финансово състояние на лице" за определен ЕГН или ЕИК/БУЛСТАТ се анализират гореупоменатите регистри и се визуализира само общия размер на сумата от задълженията или тяхната липса. При тази справка не се разкриват никакви лични данни за анализираното лице и не се предоставя никаква аналитична (подробна) информация относно вида и размера на съответните задължения. Когато желаете да получите подробна информация относно състоянието на финансовите Ви партиди можете да се възползвате от две възможности.

Едната от тях е свързана с регистрация на  лицето за съответната услуга. След попълването на съответна форма за регистрация следва да посетите общинската администрация за да бъдат сверени вашите лични данни с данните записани в заявлението за предоставяне на тази финансова услуга. В случай, че данните съвпадат от общинската администрация се издава уникална комбинация от потребителско име и парола за достъп, чрез които можете да получите разширена финансова информация за състоянието и движението на Вашите финансови партиди. Следва да се отбележи, че тази услуга е с ниско ниво на сигурност, поради което е желателно периодично да сменяте Вашата парола.

Втората възможност е свързана с притежание на удостоверение за универсален електронен подпис валидно и издадено от лицензираните в Република България доставчици на удостоверителни услуги:

В този случай се извличат от цифровия сертификат данни за ЕГН или ЕИК/БУЛСТАТ за титуляра , като по този начин може да се направи подробна справка само за тях. Не се разрешава използването на цифрови сертификати издадени от не лицензирани доставчици на удостоверителни услуги.

Притежателите на цифрови сертификати следва надлежно да са ги инсталирали към своите Internet Браузери за да могат да бъдат използваеми от системата.