Досие №215 на процедура "„СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“"
Допълнително споразумение
Публично състезание: „СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“ досие
Община Сандански / 31.08.2020 16:30

Община Сандански обявява сключване на допълнително споразумение с избраният изпълнител поради допусната техническа грешка 

Сключен договор с избраният изпълнител
Публично състезание: „СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“ досие
Община Сандански / 31.07.2020 11:21
Протоколи от дейността на комисията и решение за избор на изпълнител
Публично състезание: „СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“ досие
Община Сандански / 29.06.2020 16:24
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Публично състезание: „СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“ досие
Община Сандански / 18.06.2020 13:35

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: „СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“

Уважаеми дами и господа,


На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на процедура, с предмет: „СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“, Ви уведомява, че ценовите оферти (плик „Предлагани ценови параметри”) на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 23 (вторник) от 09:00 часа в сградата на общинска администрация Сандански, на бул.Свобода №14, ет.2, ст.209.


Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

С уважение,

Председател на комисия

„СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“
Публично състезание: „СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“ досие
Община Сандански / 22.05.2020 13:53
Намерени са 5 записа