Досие №210 на процедура "Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции:Обособена позиция 1-Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №6А, Бл. №6Б, Бл. №7А, Бл. №7Б; Обособена позиция 2-Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, бул. “Свобода „ 31; "
Сключен договор с избраните изпълнители
Събиране на оферти с обява: Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции:Обособена позиция 1-Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №6А, Бл. №6Б, Бл. №7А, Бл. №7Б; Обособена позиция 2-Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, бул. “Свобода „ 31; досие
Община Сандански / 25.03.2020 10:30

Община Сандански обявява сключване на договори с избраните изпълнители 

Отговор на постъпило запитване
Събиране на оферти с обява: Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции:Обособена позиция 1-Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №6А, Бл. №6Б, Бл. №7А, Бл. №7Б; Обособена позиция 2-Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, бул. “Свобода „ 31; досие
Община Сандански / 25.02.2020 18:49

До Заинетересованите лица

 

 

Относно: Запитване във връзка с публикувана обява с предмет:Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции:Обособена позиция 1-Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №6А, Бл. №6Б, Бл. №7А, Бл. №7Б;
Обособена позиция 2-Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, бул. “Свобода „ 31;

 

Във връзка с постъпило по ел. поща на община Сандански ( oba_sandanski@abv.bg)запитване на 24.02.2020 год. относно публикувана в профила на куповача на община Сандански обява с предмет:Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции:Обособена позиция 1-Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №6А, Бл. №6Б, Бл. №7А, Бл. №7Б;Обособена позиция 2-Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, бул. “Свобода „ 31; на основание чл. 189 от ЗОП даваме следното разяснение:

 

Въпрос: Моля за  по- подробно пояснение на начина на плащане.Изготвените работни проекти ще бъдат заплатени до 40 дни след одобряване на предадената проектна документация и издаване на РС или до 40 дни след изпълнение на СМР за внедряване на енергоспестяващите мерки на многофамилни жилищни сгради 

Отговор:  Както става ясно от наименованието  на обявената процедура  Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР предмета е разделен на две - работно проектиране и осъществяване на авторски надзор, поради което Възложителят ще заплати изготвеният и предаден проект до 40 дни след одобряване на предадената проектна документация и издаване на РС, а осъщественият авторски  надзор  след приключване и приемане на СМР

 

С уважение,

 

Кмет на община Сандански

Отговор на постъпило запитване
Събиране на оферти с обява: Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции:Обособена позиция 1-Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №6А, Бл. №6Б, Бл. №7А, Бл. №7Б; Обособена позиция 2-Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, бул. “Свобода „ 31; досие
Община Сандански / 21.02.2020 14:47

До Заинетересованите лица

 

 

Относно: Запитване във връзка с публикувана обява с предмет:Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции:Обособена позиция 1-Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №6А, Бл. №6Б, Бл. №7А, Бл. №7Б;
Обособена позиция 2-Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, бул. “Свобода „ 31;

 

                   Във връзка с постъпило по ел. поща на община Сандански ( oba_sandanski@abv.bg)запитване на  20.02.2020 год.  относно публикувана в профила на куповача на община Сандански обява с предмет:Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции:Обособена позиция 1-Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №6А, Бл. №6Б, Бл. №7А, Бл. №7Б;
Обособена позиция 2-Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, бул. “Свобода „ 31; на основание чл. 189 от ЗОП  даваме следното разяснение:

 

Въпрос: Необходимо ли е да има предложение за изпълнение на проектирането с описателна част съгласно техническата спецификация или се попълва само образец 5 със срок за изпълнение на поръчката и приложените към него декларации № 5а, №6 и № 7?

Отговор: Тъй като община Сандански е предвидила оценяване  на предложеният срок и предложената цена, то описателната част е по желание на участника.

 

С уважение, 

 

Кмет на община Сандански 

Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции:Обособена позиция 1-Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №6А, Бл. №6Б, Бл. №7А, Бл. №7Б; Обособена позиция 2-Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, бул. “Свобода „ 31;
Събиране на оферти с обява: Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции:Обособена позиция 1-Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №6А, Бл. №6Б, Бл. №7А, Бл. №7Б; Обособена позиция 2-Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, бул. “Свобода „ 31; досие
Община Сандански / 17.02.2020 17:10

Община Санданаски публикува обява с предмет: Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност  и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции:Обособена позиция 1-Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №6А, Бл. №6Б, Бл. №7А, Бл. №7Б;
Обособена позиция 2-Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, бул. “Свобода „ 31;

Намерени са 4 записа