Досие №206 на процедура "„Извършване на СМР на път за връзка с кв."Изгрев", гр. Сандански“"
Сключен договор
Публично състезание: „Извършване на СМР на път за връзка с кв."Изгрев", гр. Сандански“ досие
Община Сандански / 02.12.2019 11:39

На основание чл. 24, ал.1, т.6 от ППЗОП община Сандански публикува сключен договор с избраният изпълнител 

Протоколи, доклад и Решение
Публично състезание: „Извършване на СМР на път за връзка с кв."Изгрев", гр. Сандански“ досие
Община Сандански / 11.11.2019 16:44
Съобщение за отваряне на ценови оферти
Публично състезание: „Извършване на СМР на път за връзка с кв."Изгрев", гр. Сандански“ досие
Община Сандански / 06.11.2019 15:04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР на път за връзка с кв."Изгрев", гр. Сандански“

Уважаеми дами и господа,


На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на   процедура, с предмет: „Извършване на СМР на път за връзка с кв."Изгрев", гр. Сандански“, Ви уведомява, че ценовите оферти (плик „Предлагани ценови параметри”) на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 11.11.2019г. (понеделник) от 09:00 часа в сградата на общинска администрация Сандански, на бул.Свобода №14, ет.2, ст.209.


Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

С уважение,

Председател на комисия

Отговор на постъпило запитване
Публично състезание: „Извършване на СМР на път за връзка с кв."Изгрев", гр. Сандански“ досие
Община Сандански / 14.10.2019 11:40

До Заинтересованите лица

 

Относно: Постъпило запитване във връзка с обществена поръчка с предмет:Извършване на СМР на път за връзка с кв."Изгрев" гр.Сандански".

Уважаеми участници, 

Във връзка с постъпило запитване относно обществена поръчка с предмет:Извършване на СМР на път за връзка с кв."Изгрев" гр.Сандански", на основание чл. 180 , ал.2 от ЗОП община Сандански публикува следното разяснение:

Въпрос:

В т.ІІІ.1.3 Технически и професионални възможности , Изискване за минимално ниво е записано,"малогабаритна техника"-1 бр. с  молба да се конкретизира какъв точно вид техника се има предвид"

Отговор:Под малогабаритна техника следва да се има в предвид техника с малки габарити -  мини челен товарач, ръчна моторна трамбовка, духалка             / листосъбирач/, таблен вибратор

 

С уважение,

За Кмет на община Сандански  

Вангел Анталавичев- зам. кмет ФСДИР

съгласно Заповед АПИОЧР 126 от 20.09.2019

„Извършване на СМР на път за връзка с кв."Изгрев", гр. Сандански“
Публично състезание: „Извършване на СМР на път за връзка с кв."Изгрев", гр. Сандански“ досие
Община Сандански / 07.10.2019 16:35
Намерени са 5 записа