Досие №203 на процедура "“УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“"
Сключен договор във връзка с упражняване на строителен надзор
Открита процедура: “УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“ досие
Община Сандански / 02.12.2019 11:35

На основание чл. 24, ал.1, т.6 от ППЗОП община Сандански публикува сключеният договор с избраният изпълнител

Протоколи от дейността на комисията и решение за избор на изпълнител
Открита процедура: “УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“ досие
Община Сандански / 01.11.2019 11:53

На основание чл. 24, ал.1, т.5 от ППЗОП община Сандански публикува протоколите, доклада и Решението за избор на изпълнител, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Реконструкция на улици в община Сандански“, открита с Решение № 30 от дата 18.09.2019г. на Кмета на Община Сандански, с номер в АОП 00572-2019-0017.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Открита процедура: “УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“ досие
Община Сандански / 25.10.2019 11:13

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Реконструкция на улици в община Сандански“, уникален номер в регистъра на АОП: 00572-2019-0017

Уважаеми дами и господа,


На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: “Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР по проект „Реконструкция на улици в община Сандански“, Ви уведомява, че ценовите оферти (плик „Предлагани ценови параметри”) на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 30.10.2019г. (четвъртък) от 09:00 часа в сградата на общинска администрация Сандански, на бул.Свобода №14, ет.2, ст.209.


Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

С уважение,

Председател на комисия, назначена на
основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП) със Заповед УТИ-126/24.10.2019г.
на кмета на община Сандански

“УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“
Открита процедура: “УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“ досие
Община Сандански / 24.09.2019 10:37

Откриване на процедура “УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“

Община Сандански откри Открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „“УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“”:

 

 На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

“УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“
Открита процедура: “УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“ досие
Община Сандански / 23.09.2019 16:35
Намерени са 5 записа