Досие №153 на процедура "Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Сандански за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –МИГ Сандански по три обособени позиции"
Сключени договори с избраният изпълнител
Събиране на оферти с обява: Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Сандански за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –МИГ Сандански по три обособени позиции досие
Община Сандански / 27.11.2018 12:01

Община Сандански обявява сключване на договори за обществена поръчка с предмет:Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Сандански за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –МИГ Сандански по три обособени позиции

протокол от дейността на комисията
Събиране на оферти с обява: Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Сандански за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –МИГ Сандански по три обособени позиции досие
Община Сандански / 12.11.2018 16:29

на основание чл.97, ал.4 от ППЗОП община Сандански публикува протокола от дейността на комисията по разглеждане на постъпилите оферти

Отговор на постъпило запитване
Събиране на оферти с обява: Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Сандански за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –МИГ Сандански по три обособени позиции досие
Община Сандански / 30.10.2018 16:50

 До Заинтересованите лица

Относно: Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Сандански за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –МИГ Сандански по три обособени позиции

                            Във връзка с постъпило запитване относно процедура по реда на чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП, а именно обява с предмет: Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Сандански за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –МИГ Сандански по три обособени позиции, на основание чл.189 от ЗОП община Сандански публикува разяснения по постъпилите запитвания, както следва:


По ОП №1: Основно обновяване и рехабилитация на читалището в с. Поленица, находящо се на УПИ IX, кв.13 по плана на селото и облагородяване на прилежащата дворна площ за удовлетворяване на нуждите на местните жители

Въпрос 1. Каква е разгънатата застроена площ (РЗП) на сградата на читалището?
Отговор: Сградата на читалището в село Поленица е строена през 60 –те години на миналият век – на стопански принцип и с доброволен труд.
Към днешна дата в архива на община Сандански не е налична строителна документация за сградата.
Съгласно Акт за общинска собственост №2128 от 03.10.2018 (изготвен на база предходен Акт №643 от 09.01.2009 г.) - сградата е построена през 1965 г. и има застроената площ (ЗП) на имота 96 кв.м., а разгънатата застроена площ (РЗП) е 154 кв.м.
Към обекта е извършено пристрояване на по-късен етап – вероятно в началото на 80-те години, като същото не е ясно дали е добавено в наличните Актове за общинска собственост.
Ето защо е необходимо да се направи детайлно архитектурно заснемане, което да укаже точните данни за РП и РЗП за сградата на читалището в село Поленица, както и за последващото проектиране.

Въпрос 2. Каква е площта на дворното място, която трябва да бъде озеленена и благоустроена?
Отговор: Съгласно Акт за общинска собственост №2128 от 03.10.2018 г. площа на дворното място е 800 кв.м., ведно със сградата.
Респективно площа на дворното място която следва да бъде озеленена е около 700 кв.м.

Въпрос 3. Какво е съдържанието и обхвата на заданието по части озеленяване и геодезия?
Отговор: Озеленяването следва да предвиди запазване на съществуващата дървесна растителност, запазване или частично премахване на съществуваща храстовидна растителност и обособяване на тревни площи.
Целта на дейностите по озеленяване е да се благоустрои дворното място около читалището и същото да бъде обособено като паркова зона със седящи места – както за посетителите на читалището, така и за жителите на село Поленица.
Точното решение следва да бъде съгласно собствените виждания и концепция на проектанта.

Въпрос 4. Каква е прогнозната стойност на обособена позиция №1, тъй като в обявлението тя е на обща стойност 5 500 , а в техническата спецификация е 4 400 без ДДС?
Отговор: Общата стойност е 4 400 лв., като 3700 лв. е за изработване на проект и 700 лв. за осъществяване на авторски надзор

По ОП №2: Цялостна реконструкция на сградата на кметството в с. Дебрене и обезопасяване на строителните елементи в УПИ VI/ представляващ УПИ II по стар план / кв.14, с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги“

Въпрос 1. Каква е прогнозната стойност на обособената позиция №2, тъй като в обявлението тя е на обща стойност 4 400 , а в техническата спецификация е 5 500 без ДДС?
Отговор: Общата стойност е 5 500 лв., като 5000 лв. е за изработване на проект и 500 лв. за осъществяване на авторски надзор

С уважение,


Кмет на община Сандански

Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Сандански за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –МИГ Сандански по три обособени позиции
Събиране на оферти с обява: Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Сандански за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –МИГ Сандански по три обособени позиции досие
Община Сандански / 26.10.2018 16:25

На основание чл.42, ал.2,т.7 ,чл.187,  от ЗОП община Сандански публикува обява с предмет: Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Сандански за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –МИГ Сандански по три обособени позиции

Намерени са 4 записа