Досие №145 на процедура "1.Ремонт на локални участъци от улична бетонова настилка: Изрязване, отстраняване, почистване, полагане на бетон и повърхностна обработка 2. Укрепване на същ. подпорни стени в обхвата на улиците"
Сключен договор с изпълнител
Публично състезание: 1.Ремонт на локални участъци от улична бетонова настилка: Изрязване, отстраняване, почистване, полагане на бетон и повърхностна обработка 2. Укрепване на същ. подпорни стени в обхвата на улиците досие
Община Сандански / 22.10.2018 11:44

на основание чл. 24, ал.1, т.6 от ППЗОП община Сандански публикува договор с избраният изпълнител

протоколи от дейността на комисията, доклад и решение за избор на изпълнител
Публично състезание: 1.Ремонт на локални участъци от улична бетонова настилка: Изрязване, отстраняване, почистване, полагане на бетон и повърхностна обработка 2. Укрепване на същ. подпорни стени в обхвата на улиците досие
Община Сандански / 14.08.2018 11:42
съобщение за отваряне на ценови оферти
Публично състезание: 1.Ремонт на локални участъци от улична бетонова настилка: Изрязване, отстраняване, почистване, полагане на бетон и повърхностна обработка 2. Укрепване на същ. подпорни стени в обхвата на улиците досие
Община Сандански / 09.08.2018 17:00

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:„Ремонт на улици на територията на община Сандански”:: 1.Ремонт на локални участъци от улична бетонова настилка: Изрязване, отстраняване, почистване, полагане на бетон и повърхностна обработка 2. Укрепване на същ. подпорни стени в обхвата на улиците.

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме , че отварянето на ценовите оферти на участниците ще бъде извършено публично на 14.08.2018 г. от 10:30 часа в заседателната зала на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14, ет. 2, стая 209.

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП - участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Председател на комисия:

инж. Кирилка Стойчева

 

„Ремонт на улици на територията на община Сандански”
Публично състезание: 1.Ремонт на локални участъци от улична бетонова настилка: Изрязване, отстраняване, почистване, полагане на бетон и повърхностна обработка 2. Укрепване на същ. подпорни стени в обхвата на улиците досие
Община Сандански / 10.07.2018 16:06
Намерени са 4 записа