Досие №144 на процедура "„Ремонт сграда на ІІ ОУ”Хр. Смирненски” и ПГ”Яне Сандански, гр. Сандански“”"
Уточнение относно срок за изпълнение
Събиране на оферти с обява: „Ремонт сграда на ІІ ОУ”Хр. Смирненски” и ПГ”Яне Сандански, гр. Сандански“” досие
Община Сандански / 12.07.2018 13:06

До Заинтересованите лица

 

 

Относно: Разминаване в срока записан в обявата и в техническата спецификация

Поради допусната грешка и изписан различен срок за изпълнение в обявата и техническата спецификация В уведомяваме, че правилният текст е следният: Срок за изпълнение на СМР - срокът не може да бъде по-кратък от 15 /петнадесет/ календарни дни и по-дълъг от 60 /шестдесет/ календарни дни

Обява за „Ремонт сграда на ІІ ОУ”Хр. Смирненски” и ПГ”Яне Сандански, гр. Сандански“”
Събиране на оферти с обява: „Ремонт сграда на ІІ ОУ”Хр. Смирненски” и ПГ”Яне Сандански, гр. Сандански“” досие
Община Сандански / 05.07.2018 16:50

Община Сандански публикува обява за „Ремонт сграда на ІІ ОУ”Хр. Смирненски” и ПГ”Яне Сандански, гр. Сандански“”

Намерени са 2 записа