Досие №142 на процедура "„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански”"
Допълнително споразумение
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански” досие
Община Сандански / 11.12.2018 16:41
Сключен договор с изпълнител за обособена позиция № 2,3,4,5,10
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански” досие
Община Сандански / 03.10.2018 16:53
Сключени договори с изпълнител за обособена позиция № 1 и № 6
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански” досие
Община Сандански / 02.10.2018 16:12

на основание чл.24, ал.1, т.6 от ППЗОП  община Сандански обявява сключване на договор по обособена поз.№ 1 и № 6

Сключен договор с изпълнител за поз.7,8,9
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански” досие
Община Сандански / 28.09.2018 15:57
протоколи от дейността на комисията, доклад и решение за избор на изпълнител
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански” досие
Община Сандански / 27.08.2018 14:40
Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански” досие
Община Сандански / 14.08.2018 12:22

До Заинтересованите лица

Относно :“Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански”, открита с решение № 18 от дата 14.06.2018 г.на Кмета на община Сандански , уникален № в РАОП 851584

 

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се осъществи на 17.08.2018 год.- петък от 10:00 часа в заседателната зала на община Сандански -на адрес: гр.Сандански, бул.Свобода № 14

 

С уважение,

Председател на комисията

Любомира Нуцова

отговор на постъпило запитване
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански” досие
Община Сандански / 12.07.2018 16:34

На основание чл. 33, ал.2 от ЗОП община Сандански публикува разяснения по документация за участие

отговор на постъпило запитване
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански” досие
Община Сандански / 06.07.2018 17:00

На основание чл.33, ал.2 от ЗОП община Сандански публикува разяснения във връзка с постъпило запитване 

Решение и обявление
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански” досие
Община Сандански / 18.06.2018 15:45

На основание чл. 24, ал.1 от ППЗОП община Сандански обявява решение и обявление

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански”
Открита процедура: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански” досие
Община Сандански / 16.06.2018 15:45

На основание чл. 32, ал.1, т.1 от ЗОП община Сандански публикува документацията за участие в горецитираната обществена поръчка

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Предоставяне на Единен Европейски Документ за Обществени Поръчки (ЕЕДОП) – в електронен вид

Важно! Задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила от 01.04.2018г.
Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в електронен вид. За тази цел на сайта на Възложителя, е публикуван линк, който води към поръчката/ е предоставен ЕЕДОП в три формата - XML, PDF и WORD.
ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните два варианта:
Първи вариант:
Чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП. Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги“/ Електронни услуги на Европейската комисия (ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.
При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното:
Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя на устройство на заинтересованото лице.
Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://ec.europa.eu/tools/espd, да избере български език, с което действие се влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП.
Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат XML.
Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на устройството на потребителя и в двата формата.
Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение да подпишат ЕЕДОП.
Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.
Втори вариант:
Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП под формата на формуляр, подготвен от Възложителя в WORD формат.
В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен подпис) и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.

Намерени са 10 записа