Досие №135 на процедура "„„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ по три обособени позици”” по проект „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “"
Сключени договори с избраните изпълнители за обособена позиция № 1 , № 2 и № 3
Открита процедура: „„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ по три обособени позици”” по проект „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ досие
Община Сандански / 24.08.2018 11:04
протоколи от дейността на комисията, доклад и решение за избор на изпълнител
Открита процедура: „„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ по три обособени позици”” по проект „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ досие
Община Сандански / 30.07.2018 16:15

На основание чл.24, ал.1, т.2 и т.5 от ППЗОП Община Сандански публикува протокол №2, протокол № 3, доклад от дейността на комисията и Решение за избор на изпълнител

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Открита процедура: „„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ по три обособени позици”” по проект „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ досие
Община Сандански / 13.07.2018 11:40

До Заинтересованите лица

 

Относно:„„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ по три обособени позици”” по проект „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП община Сандански обявява, че отварянето на ценовите предложения по гореописаната процедура ще се осъществи на 18.07.2018 год./ сряда/ от 15:00 часа в сградата на общинска администрация Сандански на адрес: гр.Сандански, бул.Свобода № 14, ет.2, стая 209

 

С уважение

Председател на Комисията

Протокол 1 от работата на комисията
Открита процедура: „„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ по три обособени позици”” по проект „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ досие
Община Сандански / 11.05.2018 17:03

Община Сандански обявява изготвения Протокол 1 от работата на комисията по обществена поръчка с предмет: „„„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ по три обособени позици”” по проект „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “”:

 

 

Електронни документи:

Протокол 1 [14,60 МБ | PDF]
отговор на постъпило запитване
Открита процедура: „„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ по три обособени позици”” по проект „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ досие
Община Сандански / 16.04.2018 14:50

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище “Климент Охридски” гр. Сандански” по три обособени позиции”

ОТНОСНО: Разяснение по зададен въпрос

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,
В съответствие с изискванията на чл.33, ал.2 от ЗОП, публикуваме разяснение по зададен въпрос във връзка с документация за участие в горецитираната обществена поръчка:

Въпрос 1. Относно Обособена позиция №2 “Доставка и монтаж на мебелно акто и на обзавеждане”. В Техническата спецификация артикул №4 Шкаф за класна стая разположен по цялата широчина на учебната стая (на стената на която ще бъде разположена мултимедийната дъска и учителската катедра) .......... както и на артикул №5 Шкаф за класна стая разположен по цялата широчина на учебната стая (срещуположната стена на черната дъска и учителската катедра). .........
Моля да предоставите схеми на шкафовете от поз.4 и поз.5 тъй като има неясноти в описанието.
Отговор 1:
Схеми на шкафовете по поз. 4 и поз. 5 не са налични. участниците следва да се , придържат към размерите и кофигурацията на съответните артикули посочени в техническата спецификация.

С уважение,
КИРИЛ КОТЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

„„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ по три обособени позици”” по проект „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “
Открита процедура: „„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ по три обособени позици”” по проект „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ досие
Община Сандански / 21.03.2018 11:47

На основание чл. 24, ал.1, т.1 от ППЗОП и чл. 32, ал.1, т.2 от ЗОП  община Сандански публикува решение за откриване на процедура, обявление и документация за процедура с предмет: „„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ по три обособени позици”” по проект „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански по три обособени позиции”

ОТНОСНО: Предоставяне на Единен Европейски Документ за Обществени Поръчки (ЕЕДОП) – в електронен вид

Важно! Задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила от 01.04.2018г.
Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в електронен вид. За тази цел на сайта на Възложителя, е публикуван линк, който води към поръчката/ е предоставен ЕЕДОП в три формата - XML, PDF и WORD.
ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните два варианта:
Първи вариант:
Чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП. Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги“/ Електронни услуги на Европейската комисия (ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.
При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното:
Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя на устройство на заинтересованото лице.
Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://ec.europa.eu/tools/espd, да избере български език, с което действие се влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП.
Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат XML.
Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на устройството на потребителя и в двата формата.
Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение да подпишат ЕЕДОП.
Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.
Втори вариант:
Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП под формата на формуляр, подготвен от Възложителя в WORD формат.
В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен подпис) и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.

Намерени са 6 записа