Досие №134 на процедура "„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проектно предложение „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански във връзка с подмярка 7.2. към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“ "
Сключен договор с изпълнител
Публично състезание: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проектно предложение „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански във връзка с подмярка 7.2. към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“ досие
Община Сандански / 31.07.2018 08:48

 община Сандански публикува договор № 145-04 с избраният изпълнител

Електронни документи:

Договор № 145-04 от 30.07.2018 [5,34 МБ | PDF]
протоколи, доклад и решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проектно предложение „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански във връзка с подмярка 7.2. към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“ досие
Община Сандански / 04.05.2018 13:57

на основание чл. 24, ал.1,т.1 и т.5 от ППЗОП община Сандански публикува протоколите от работата на комисията, ведно с доклада и решението за избор на изпълнител

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Публично състезание: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проектно предложение „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански във връзка с подмярка 7.2. към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“ досие
Община Сандански / 30.04.2018 10:58

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ


в публично състезание с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проектно предложение „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански във връзка с подмярка 7.2. към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


На основание чл.57 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, Ви уведомявам, че на 04.05.2018г (петък) от 9:00 часа в административната сградата на Община Сандански , находяща се в гр. Сандански, бул.Свобода 14, ет.2, ст.209, ще се отворят ценовите предложения на участниците в горепосочената обществена поръчка.
Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

С уважение,
Георги Жежев
Председател на комисията

„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проектно предложение „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански във връзка с подмярка 7.2. към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“
Публично състезание: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проектно предложение „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански във връзка с подмярка 7.2. към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“ досие
Община Сандански / 19.03.2018 15:00

На основание чл. 24, ал.1, т.1  от ППЗОП и чл. 32, ал.1, т.2 от ЗОП община Сандански публикава решение, обявление и документация за участие по  процедура  с предмет:„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проектно предложение „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански във връзка с подмярка 7.2. към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проектно предложение „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански във връзка с подмярка 7.2. към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“

ОТНОСНО: Предоставяне на Единен Европейски Документ за Обществени Поръчки (ЕЕДОП) – в електронен вид
Важно! Задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила от 01.04.2018г.
Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в електронен вид. За тази цел на сайта на Възложителя, е публикуван линк, който води към поръчката/ е предоставен ЕЕДОП в три формата - XML, PDF и WORD.
ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните два варианта:
Първи вариант:
Чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП. Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги“/ Електронни услуги на Европейската комисия (ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.
При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното:
Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя на устройство на заинтересованото лице.
Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://ec.europa.eu/tools/espd, да избере български език, с което действие се влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП.
Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат XML.
Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на устройството на потребителя и в двата формата.
Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение да подпишат ЕЕДОП.
Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.
Втори вариант:
Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП под формата на формуляр, подготвен от Възложителя в WORD формат.
В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен подпис) и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.

Намерени са 4 записа