Досие №132 на процедура "“ДОСТАВКА НА ВТОРА УПОТРЕБА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”"
Сключен договор с изпълнител за обособена позиция № 4
Открита процедура: “ДОСТАВКА НА ВТОРА УПОТРЕБА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” досие
Община Сандански / 14.08.2018 16:35

община Сандански обявява сключването на договор по обособена позиция № 4

Сключен договор с изпълнител за обособена позиция № 1,2,3
Открита процедура: “ДОСТАВКА НА ВТОРА УПОТРЕБА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” досие
Община Сандански / 17.07.2018 10:37

На основание чл. 24, ал.1, т.6 от ППЗОП община Сандански публикува сключените договори с избраният изпълнител за обособена позиция № 1,№ 2, № 3

протоколи, доклад и решение за определяне на изпълнител
Открита процедура: “ДОСТАВКА НА ВТОРА УПОТРЕБА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” досие
Община Сандански / 29.06.2018 16:35

На основание чл. 24, ал.1, т.5 от ППЗОП община Сандански публикува протоколите от дейността на комисията, доклада и Решението на Кмета за определяне на изпълнител

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Открита процедура: “ДОСТАВКА НА ВТОРА УПОТРЕБА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” досие
Община Сандански / 26.06.2018 08:55

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ


в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на втора употреба специализирана техника и нови подземни контейнери за нуждите на община Сандански по четири обособени позиции”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


На основание чл.57 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, Ви уведомявам, че на 29.06.2018г (петък) от 10:00 часа в административната сградата на Община Сандански , находяща се в гр. Сандански, бул.Свобода 14, ет.2, ст.209, ще се отворят ценовите предложения на участниците в горепосочената обществена поръчка.
Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

С уважение,
Председател на комисията

Съобщение зя продължаване на процедурата и удължаване на сроковете
Открита процедура: “ДОСТАВКА НА ВТОРА УПОТРЕБА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” досие
Община Сандански / 12.06.2018 16:13

Община Сандански е публикувала съобщение за временно спиране на процедурата на 05.04.2018 год.поради постъпила жалба от АПОМ ЕООД . Във връзка с определение на КЗК № 588 от 29.05.2018 год. влязло в сила на 05.06.2018 год. и на основание чл. 100, ал.11 от ЗОП община Сандански удължава обявените срокове на процедурата.

съобщение за временно спиране
Открита процедура: “ДОСТАВКА НА ВТОРА УПОТРЕБА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” досие
Община Сандански / 05.04.2018 15:52

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


Уважаеми дами и господа,

 


Уведомяваме Ви, че на 05.04.2018 г. e подаденa жалбa пред Комисията за защита на конкуренцията срещу Разяснение по чл.33, ал.1 от ЗОП на Възложителя, с която се иска и временна мярка "спиране на процедурата". Предвид настъпилото обстоятелство и на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП всички действия по процедурата спират, считано от 05.04.2018г.., до влизане в сила на: 1. определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или 2. решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

 

С уважение,

 

Кирил Котев
Кмет на община Санданскиотговор на постъпило запитване
Открита процедура: “ДОСТАВКА НА ВТОРА УПОТРЕБА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” досие
Община Сандански / 02.04.2018 13:12

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на втора употреба специализирана техника и нови подземни контейнери за нуждите на Община Сандански по четири обособени позиции“

ОТНОСНО: Разяснения по зададени въпроси

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,
В съответствие с изискванията на чл.33, ал.2 от ЗОП, публикуваме разяснения по зададени въпроси във връзка с документация за участие в горецитираната обществена поръчка:

Въпрос 1. В раздел 3. Критерии за подбор, т.3.2. 1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една доставка, която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка, в зависимост от обособената позиция.
Под доставка „сходна или идентична“ с предмета на поръчката следва да се разбира: извършване на доставка на поне един самосвал, един компактор или една сметосъбираща машина, в зависимост от обособената позиция, за която се участва. - Възложителят ще приеме ли за изпълнени критериите за подбор ако участникът е изпълнявал „сходни“ доставки, а именно товарни автомобили /за позиции 1 и 3/ и строителни и индустриални машини - валяци, булдозери и др. /за позиция 2/.
Отговор 1: От посоченото В раздел 3. Критерии за подбор, т.3.2. 1. Участниците следва да са изпълнили през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една доставка, която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка, в зависимост от обособената позиция или в съответствие с предмета на всяка от обособените позиции:
За Обособена позиция 1 - Под доставка „сходна или идентична“ с предмета на поръчката следва да се разбира извършване на доставка на поне един самосвал;
За Обособена позиция 2- Под доставка „сходна или идентична“ с предмета на поръчката следва да се разбира извършване на доставка на поне един компактор;
За Обособена позиция 3- Под доставка „сходна или идентична“ с предмета на поръчката следва да се разбира извършване на доставка на поне една сметосъбираща машина;

Въпрос 2: В образец №5 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ е посочено, че участникът трябва да приложи Доказателства за осигурена гаранционна поддръжка на горепосочената мобилна техника за целия период на предложения от участника гаранционен срок. Бихте ли пояснили какви трябва да бъдат тези доказателства?
Отговор 2: Доказателства за осигурена гаранционна поддръжка на горепосочената мобилна техника за целия период на предложения от участника гаранционен срок са заверени копия на документи доказващи еднозначно възможността и ангажимента на участника за осигуряване на гаранционна поддръжка за периода на гаранционен срок.
Въпрос 3: В Техническата спецификация на позиция №3 един път е зададен параметър: „Общо тегло -от 18 до 22 тона", а по-надолу: „Габаритни размери: Монтирано шаси за среден клас -до 18 тона” Според нас тези два параметъра са еднакви по своята същност, а са зададени различни ограничения. Бихте ли уточнили общото тегло на сметосъбиращите автомобили: до 18 тона или от 18 до 20 тона? Каква да бъде конфигурацията на осите?
Отговор 3: Общото тегло на всяка от сметосъбиращите машини, предмет на обособена позиция №3 от горецитираната обществена поръчка е необходимо да бъде от 18 до 22 тона.
Възложителят не поставя изискване за конфигурацията на осите.

Въпрос 4: При позиция №3 Степен на компактиране 5:1 „максимално зададен параметър ли е?
Отговор 4: В Техническата спецификация, в частта за обособена позиция №3 е зададена степен на компактиране 5:1, която се явява максимална.

Въпрос 5 : В Проекта на договор е посочено чл.5 ал.4. ал. (4) Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 7 (седем) дни предварително за конкретните дата и час, на които ще се изпълни доставката.
5.1. От кой момент /от настъпването на кое събитие/ „Изпълнителят е длъжен да уведоми в срок от 7 дни предварително/ за дата и час на доставката?
5.2. Уведомлението е със срок 7 дни или до 7 дни?
5.3. От Указанията за участие и проекта на договор не става ясно каква е връзката между срока за уведомяване и срока за доставка. Как трябва да се определи срока за доставка? Трябва ли да бъде свързан със зададения срок за уведомяване или не? Молим да се посочи точно какъв е възможно да бъде най-краткият срок за доставка -1 ден или участникът трябва да се съобрази със зададеният в проекта на договор 7 дневен срок и в тази връзка той трябва да бъде 7 или 8 дни? Срокът на доставка е показател от методиката за оценяване и по тази причина този показател трябва да бъде ясен за участниците, а не да бъде зададен като „логическа задача с няколко неизвестни“! 
Отговор 5: Съгласно чл.5, ал.4 Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 7 (седем) дни предварително за конкретните дата и час, на които ще се изпълни доставката – т.е в срок не повече от 7 дни – уведомява за датата и часа на доставка.
Отговор 5.1. От момента на получаване на заявка за доставка от страна на възложителя – чл.4 ал.2 от Проекта на Договора.
Отговор 5.2. Не повече от 7 дни / максимум седем дни/,преди деня извършване на доставката , да уведоми възложителя за датата и часа на доставка.
Отговор 5.3. Срокът за доставка – срок за изпълнение, е изцяло в оперативната самостоятелност на участника. Същият е в календарни дни и започва да тече от датата на получената заявка чл.4, ал.2 от Проекта на Договора, като участника не по- късно от 7 дни трябва да уведоми възложителя за точната дата и час на доставка. Срокът за доставка е показател в методиката за оценяване и неговото начало и продължителност, са еднозначно определени от документацията за участие, образеца – предложение за изпълнение , методиката за оценка и проекта на договор.
Въпрос 6: В образец №5 „Предложение за изпълнение на поръчката" е изписано: 3. Срок за изпълнение е календарни дни: -като не е посочено от кога, от кое събитие започва да тече срокът за изпълнение на поръчката. Бихте ли разяснили какво трябва да се счита за начален момент и как да бъде попълнен от участника /с оглед на това, че образците не могат да бъдат променяни от участника/? Същото се отнася и за гаранционния срок: 4. Гаранционен срок в календарни месеци: Следва ли да се допълни „считано от...“
Отговор 6: Срокът за изпълнение следва да се оферира така както е посочено в Образец №5. Законодателят е предвидил документ, където следва да са регламентирани и обвързващи условията за начало и край на сроковете, а именно – Проект на договор. Моля вижте отговор 5.

Въпрос 7: В образец №5.3. в сравнителната таблица има само една колона за описание на Предложението но участника. Как следва да се опишат трите броя сметосъбиращи машини - да се добавят още две колони или да се добавят още две таблици?
Отговор 7:Възложителят допуска и двата варианта , в зависимост от предпочитанието на всеки участник.

Въпрос 8: Бихте ли уточнили при обособени позиции №1 и №3 какво трябва да бъде разположението на волана - ляво или дясно?

Отговор 8: При изготвяне на своите оферти по обособени позиции, участниците е необходимо да се съобразят с изискванията на Възложителя, указани в техническата спецификация.

Предоставяне на Единен европейски документ за обществени поръчки ЕЕДОП в електронен вид
Открита процедура: “ДОСТАВКА НА ВТОРА УПОТРЕБА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” досие
Община Сандански / 15.03.2018 11:34

Важно! Задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила от 01.04.2018г.
Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в електронен вид. За тази цел на сайта на Възложителя, е публикуван линк, който води към поръчката/ е предоставен ЕЕДОП в три формата - XML, PDF и WORD.
ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните два варианта:
Първи вариант:
Чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП. Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги“/ Електронни услуги на Европейската комисия (ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.
При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното:
Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя на устройство на заинтересованото лице.
Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://ec.europa.eu/tools/espd, да избере български език, с което действие се влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП.
Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат XML.
Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на устройството на потребителя и в двата формата.
Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение да подпишат ЕЕДОП.
Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.
Втори вариант:
Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП под формата на формуляр, подготвен от Възложителя в WORD формат.
В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен подпис) и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.

“ДОСТАВКА НА ВТОРА УПОТРЕБА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Открита процедура: “ДОСТАВКА НА ВТОРА УПОТРЕБА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” досие
Община Сандански / 06.03.2018 11:47

Община Сандански обявява откриване на процедура с предмет:“ДОСТАВКА НА ВТОРА УПОТРЕБА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

На основание чл.24, ал.1 от ППЗОП публикуваме Решение и обявление за откриване на процедурата

“ДОСТАВКА НА ВТОРА УПОТРЕБА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Открита процедура: “ДОСТАВКА НА ВТОРА УПОТРЕБА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ТЕХНИКА И НОВИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” досие
Община Сандански / 06.03.2018 11:45

На основание чл. 32, ал.1, т.1  от ЗОП община Сандански публикува документацията за участие в горецитираната обществена поръчка 

Намерени са 10 записа