Досие №130 на процедура "„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С АДРЕСИ: гр.Сандански, ул.Хр.Ботев№ 7-9, гр.Санданскиул.Княз Борис І № 5, гр.Сандански, ул.Бистрица № 5 ”"
Договор № 150-04
Публично състезание: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С АДРЕСИ: гр.Сандански, ул.Хр.Ботев№ 7-9, гр.Санданскиул.Княз Борис І № 5, гр.Сандански, ул.Бистрица № 5 ” досие
Община Сандански / 08.08.2018 11:14

на основание чл. 24, ал.1 от ППЗОП община Сандански публикува договор с избраният изпълнител

Електронни документи:

договор 150-04 жилищни.pdf [6,92 МБ | PDF]
протоколи от дейността на комисията, решение за избор на изпълнител
Публично състезание: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С АДРЕСИ: гр.Сандански, ул.Хр.Ботев№ 7-9, гр.Санданскиул.Княз Борис І № 5, гр.Сандански, ул.Бистрица № 5 ” досие
Община Сандански / 22.06.2018 16:17

На основание чл. 24, ал.1,т.5 от ППЗОП община Сандански обявява протоколите от дейността на комисията ведно с Решението за избор на изпълнител

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Публично състезание: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С АДРЕСИ: гр.Сандански, ул.Хр.Ботев№ 7-9, гр.Санданскиул.Княз Борис І № 5, гр.Сандански, ул.Бистрица № 5 ” досие
Община Сандански / 01.06.2018 13:17

На Вниманието на Заинтересованите лица

 

Относно:„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С АДРЕСИ:ГР.Сандански, ул.Хр.Ботев№ 7-9, гр.Санданскиул.Княз Борис І № 5, гр.Сандански, ул.Бистрица № 5 ” 

 

На основание чл.57, ал3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че на 06.06.2018 год. от 11:00 часа в сградата на община Сандански, ет.2, ст.209 ще се състой публично отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници

 

С уважение:

Прецедател на Комисията

Протокол №1 от дейността на комисията
Публично състезание: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С АДРЕСИ: гр.Сандански, ул.Хр.Ботев№ 7-9, гр.Санданскиул.Княз Борис І № 5, гр.Сандански, ул.Бистрица № 5 ” досие
Община Сандански / 15.05.2018 15:13

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП община Сандански публикува протокол № 1 от дейността на комисията

„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С АДРЕСИ:ГР.Сандански, ул.Хр.Ботев№ 7-9, гр.Санданскиул.Княз Борис І № 5, гр.Сандански, ул.Бистрица № 5 ”
Публично състезание: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С АДРЕСИ: гр.Сандански, ул.Хр.Ботев№ 7-9, гр.Санданскиул.Княз Борис І № 5, гр.Сандански, ул.Бистрица № 5 ” досие
Община Сандански / 15.03.2018 13:39

На основание чл. 24, ал.1, т. 1 от ППЗОП община Сандански публикува решение , обявление и документация за участие в процедура с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ: ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С АДРЕСИ:ГР.Сандански, ул.Хр.Ботев№ 7-9, гр.Санданскиул.Княз Борис І № 5, гр.Сандански, ул.Бистрица № 5 ”

 

Важно! Задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила от 01.04.2018г.

Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в електронен вид. За тази цел на сайта на Възложителя, е публикуван линк, който води към поръчката/ е предоставен ЕЕДОП в три формата - XML, PDF и WORD.
ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните два варианта:
Първи вариант:
Чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП. Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги“/ Електронни услуги на Европейската комисия (ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.
При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното:
Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя на устройство на заинтересованото лице.
Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://ec.europa.eu/tools/espd, да избере български език, с което действие се влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП.
Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат XML.
Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на устройството на потребителя и в двата формата.
Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение да подпишат ЕЕДОП.
Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.
Втори вариант:
Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП под формата на формуляр, подготвен от Възложителя в WORD формат.
В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен подпис) и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.

Намерени са 5 записа