Досие №129 на процедура "„Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ж.к Спартак 8, вх.А и вх.Б""
Сключен договор с изпълнител
Публично състезание: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ж.к Спартак 8, вх.А и вх.Б" досие
Община Сандански / 03.08.2018 11:50

На основание чл. 24, ал.1, т. 6 от ЗОП община Сандански публикува сключеният с избраният изпълнител договор

протоколи от дейността на комисията, решение за избор на изпълнител
Публично състезание: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ж.к Спартак 8, вх.А и вх.Б" досие
Община Сандански / 05.07.2018 14:11

На основание чл. 24, ал.1, т.5 от ППЗОП община Сандански публикува протоколите от дейността на комисията ведно с решението за избор на изпълнител

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Публично състезание: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ж.к Спартак 8, вх.А и вх.Б" досие
Община Сандански / 29.06.2018 13:33

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 

В публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:„Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ж.к Спартак 8, вх.А и вх.Б"

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти на участниците ще бъде извършено публично на 04.07.2018 г. от 13:00 часа в заседателната зала на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” № 14, ет. 2, стая 209.

Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ИПЗОП - участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

Председател на комисия:

инж.Кирилка Стойчева

Протокол № 1 от дейността на комисията
Публично състезание: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ж.к Спартак 8, вх.А и вх.Б" досие
Община Сандански / 04.06.2018 09:19

На основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП община Сандански публикува Протокол № 1 от дейността на комисията във връзка с „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ж.к Спартак 8, вх.а и вх.Б"

Електронни документи:

протокол 1 Спартак 8.pdf [3,09 МБ | PDF]
отговор на постъпило запитване
Публично състезание: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ж.к Спартак 8, вх.А и вх.Б" досие
Община Сандански / 17.04.2018 13:48

До Заинтересованите лица

 

Относно: Запитване с вх.№ ЕР-154/13.04.2018 г. във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ж.к Спартак 8, вх.А и вх.Б"

 

В община Сандански е постъпило запитване с вх.№ ЕР-154/13.04.2018 г. , относно вида на предвидената за изпълнение  мълниезащитна инсталация, и дали участникът може да предложи в своята оферта изпълнението на мълниезащитна  система по свое усмотрение?

Отговор: В Доклад за Енергийна ефективност в поддейност Енергоспестяваща мярка № 3 е приложена КС за изграждане/възстановяване на мълниезащитна инсталация,като участниците следва да се съобразяват с параметрите заложени в нея.

 

С уважение ,
Кирил Котев – Кмет на община Сандански

отговор на постъпило запитване
Публично състезание: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ж.к Спартак 8, вх.А и вх.Б" досие
Община Сандански / 13.04.2018 09:38

До Заинтересованите лица

 

Относно: Запитване с вх.№ ЕР-145/10.04.2018 г. във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ж.к Спартак 8, вх.А и вх.Б"

 

Във връзка с постъпило запитване с вх.№ ЕР-145/10.04.2018 г. , относно предоставяне на обследванията и съпътстващите ги документи за многофамилна жилищна сграда с административен адрес: ж.к Спартак 8, вх.А и вх.Б, община Сандански съобщава на заинтересованите лица, че при обявяване на процедурата са качени всички налични документи.Поради технически проблем част от документите по тази процедура и част от другите процедури не са били видни в профила на куповачакупувача, но проблемът към настоящия момент е отстранен.
Община Сандански е предприела необходимите мерки за избягване на подобни проблеми за бъдеще. Извиняваме се за причиненото неудобство.

 

С уважение ,
Кирил Котев – Кмет на община Сандански

Решение, обявление и документация
Публично състезание: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ж.к Спартак 8, вх.А и вх.Б" досие
Община Сандански / 21.03.2018 16:46

На основание чл.42, ал.2, т.1 и т.2 от ЗОП община Сандански публикува Решение за откриване на процедурата, обявление и документация за участие в публично състезание с предмет: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ж.к Спартак 8, вх.А и вх.Б"

ОТНОСНО: Предоставяне на Единен Европейски Документ за Обществени Поръчки (ЕЕДОП) – в електронен вид

Важно! Задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила от 01.04.2018г.
Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в електронен вид. За тази цел на сайта на Възложителя, е публикуван линк, който води към поръчката/ е предоставен ЕЕДОП в три формата - XML, PDF и WORD.
ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните два варианта:
Първи вариант:
Чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП. Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги“/ Електронни услуги на Европейската комисия (ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.
При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното:
Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя на устройство на заинтересованото лице.
Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://ec.europa.eu/tools/espd, да избере български език, с което действие се влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП.
Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат XML.
Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на устройството на потребителя и в двата формата.
Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение да подпишат ЕЕДОП.
Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.
Втори вариант:
Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП под формата на формуляр, подготвен от Възложителя в WORD формат.
В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен подпис) и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.

Намерени са 7 записа