Досие №128 на процедура "„Избор на изпълнител за предоставяне на външни експерти в eкип за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Сандански, включващ общините Сандански, Струмяни и Кресна“ "
протоколи от дейността на комисията, доклад и решение за избор на изпълнител
Публично състезание: „Избор на изпълнител за предоставяне на външни експерти в eкип за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Сандански, включващ общините Сандански, Струмяни и Кресна“ досие
Община Сандански / 27.12.2018 16:20

На основание чл. 24, ал.1, т.2 и т.5 от ППЗОП община Сандански публикува протоколите, доклада от дейността на комисията и решението за определяне на изпълнител.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Публично състезание: „Избор на изпълнител за предоставяне на външни експерти в eкип за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Сандански, включващ общините Сандански, Струмяни и Кресна“ досие
Община Сандански / 21.11.2018 13:39

 

Относно: Обществена поръчка публично състезание с предмет „Избор на изпълнител за предоставяне на външни експерти в екип за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0013 «Инвестиционен проект "Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна"»


ДО
Всички заинтересовани лица


Уважаеми Госпожи и Господа,

Уведомяваме Ви, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в горепосочената обществена поръчка ще бъде извършено публично на 26 ноември 2018 г. от 10:30 часа в  заседателна зала на етаж 2 , стая 209 в Сградата на община Сандански, находяща се на адрес: бул. „Свобода” №14, град Сандански, България.

Съгласно чл.57 ал.3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват лицата по чл.54 ал.2 от ППЗОП – участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисията:

Иван Гюров

 

протокол № 1 от дейността на комисията
Публично състезание: „Избор на изпълнител за предоставяне на външни експерти в eкип за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Сандански, включващ общините Сандански, Струмяни и Кресна“ досие
Община Сандански / 18.10.2018 17:15

На основание  чл. 24, ал.1, т.5 от ППЗОП община Сандански публикува протокол № 1  от дейността на комисията 

Становище АОП
Публично състезание: „Избор на изпълнител за предоставяне на външни експерти в eкип за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Сандански, включващ общините Сандански, Струмяни и Кресна“ досие
Община Сандански / 03.04.2018 13:37

на основание чл.24, ал.1, т.8 Община Сандански публикува Становище на АОП

Електронни документи:

становище АОП.pdf [923,79 KБ | PDF]
„Избор на изпълнител за предоставяне на външни експерти в eкип за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Сандански, включващ общините Сандански, Струмяни и Кресна“
Публично състезание: „Избор на изпълнител за предоставяне на външни експерти в eкип за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Сандански, включващ общините Сандански, Струмяни и Кресна“ досие
Община Сандански / 20.03.2018 15:23

Община Сандански обявява откриване на процедура с предмет:„Избор на изпълнител за предоставяне на външни експерти в eкип за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Сандански, включващ общините Сандански, Струмяни и Кресна“

В А Ж Н О

ОТНОСНО: Предоставяне на Единен Европейски Документ за Обществени Поръчки (ЕЕДОП) – в електронен вид

Важно! Задължението за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид влиза в сила от 01.04.2018г.
Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в електронен вид. За тази цел на сайта на Възложителя, е публикуван линк, който води към поръчката/ е предоставен ЕЕДОП в три формата - XML, PDF и WORD.
ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните два варианта:
Първи вариант:
Чрез информационната система за попълване и повторно използване на ЕЕДОП. Информационната система за еЕЕДОП е безплатна и може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция „РОП и е-услуги“/ Електронни услуги на Европейската комисия (ЕЕДОП/ESPD), както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd.
При попълване на ЕЕДОП по този вариант следва да се изпълни следното:
Първо - предоставения ЕЕДОП във формат XML трябва да се свали от сайта на Възложителя на устройство на заинтересованото лице.
Второ – Заинтересованото лице трябва да отвори следния линк https://ec.europa.eu/tools/espd, да избере български език, с което действие се влиза в системата за електронно попълване на ЕЕДОП.
Трето – На въпрос „Вие сте?“ избира опция „Икономически оператор“. След маркиране на бутона „Икономически оператор“, Системата дава възможност за избор на три варианта – „Заредите файл ЕЕДОП“, „Обедините два ЕЕДОП“ и „Въведете отговор“. Трябва да се избери вариант „Заредите файл ЕЕДОП“. След като се маркира горепосоченият бутон излиза прозорец „Качете искане за ЕЕДОП“, кликва се върху прозореца „Browse“, след което се избира от устройството на заинтересованото лице, сваленият от него ЕЕДОП във формат XML.
Четвърто – Попълва се електронният ЕЕДОП. След завършване на попълването, системата дава възможност ЕЕДОП да се съхрани в два формата: XML или PDF, като се запаметява на устройството на потребителя и в двата формата.
Пето – PDF файла се подписва с електронен подпис от всички лица, които имат задължение да подпишат ЕЕДОП.
Шесто – Подписаният цифрово ЕЕДОП се качва на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.
Втори вариант:
Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП под формата на формуляр, подготвен от Възложителя в WORD формат.
В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с електронен подпис) и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата.

становище ПК АОП
Публично състезание: „Избор на изпълнител за предоставяне на външни експерти в eкип за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Сандански, включващ общините Сандански, Струмяни и Кресна“ досие
Община Сандански / 20.03.2018 13:35

на основание чл.24, ал.1, т.8 от ППЗОП община Сандански публикува становищата на АОП за осъществен контрол

Електронни документи:

становище ПК-АОП.pdf [4,94 МБ | PDF]
Намерени са 6 записа