Досие №127 на процедура " „Пълен инженеринг-проектиране и автор.надзор на основна и довеж.инфраструктура, СМР на осн.и довеж.ифраструктура,доставка и монтаж на инсталации за компостиране и за предвар. третиране на битови отпадъци. "
Сключен договор с изпълнител
Открита процедура: „Пълен инженеринг-проектиране и автор.надзор на основна и довеж.инфраструктура, СМР на осн.и довеж.ифраструктура,доставка и монтаж на инсталации за компостиране и за предвар. третиране на битови отпадъци. досие
Община Сандански / 03.08.2018 14:09

на основание чл. 24, ал.1, т.6 от ППЗОП община Сандански публикува договора с избраният изпълнител

Протоколи, Доклад и Решение
Открита процедура: „Пълен инженеринг-проектиране и автор.надзор на основна и довеж.инфраструктура, СМР на осн.и довеж.ифраструктура,доставка и монтаж на инсталации за компостиране и за предвар. третиране на битови отпадъци. досие
Община Сандански / 20.03.2018 10:48

На основание чл. 24, ал.1, т.5 от ППЗОП общна Сандански публикува Протоколите от дейността на комсията Доклад и Решение за избор на изпълнител.

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Открита процедура: „Пълен инженеринг-проектиране и автор.надзор на основна и довеж.инфраструктура, СМР на осн.и довеж.ифраструктура,доставка и монтаж на инсталации за компостиране и за предвар. третиране на битови отпадъци. досие
Община Сандански / 26.02.2018 16:15

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
в открита процедура с предмет:
„Пълен инженеринг -проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, въвеждане в експлоатация и обучение“, открита с Решение № 60 от 21.12.2017г. на кмета на Община Сандански, публикувано в Регистъра на АОП под уникален номер: 00572-2017-0028

Уведомяваме Ви, че отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участници в горепосочената обществена поръчка ще бъде извършено публично на 01.03.2018г. от 13:30 часа в Малка зала на ет.1 в Сградата на Община Сандански, находяща се на адрес: бул. „Свобода” №14, град Сандански, България.

Съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП - участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Председател на комисия: ............................................
                                         /Валентина Костадинова/

Протокол №1 от дейността на комисията
Открита процедура: „Пълен инженеринг-проектиране и автор.надзор на основна и довеж.инфраструктура, СМР на осн.и довеж.ифраструктура,доставка и монтаж на инсталации за компостиране и за предвар. третиране на битови отпадъци. досие
Община Сандански / 16.02.2018 14:00

Община Сандански публикува протокола от дейността на комисията

отговор на постъпило запитване
Открита процедура: „Пълен инженеринг-проектиране и автор.надзор на основна и довеж.инфраструктура, СМР на осн.и довеж.ифраструктура,доставка и монтаж на инсталации за компостиране и за предвар. третиране на битови отпадъци. досие
Община Сандански / 23.01.2018 14:33

До Заинтересованите лица

 

Относно: Разяснение на постъпило Запитване по документация за участие в процедура с предмет: „Пълен инженеринг -проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, въвеждане в експлоатация и обучение“

 

                  На основание чл. 33 ал.2 от ЗОП Община Сандански публикува разяснение на постъпили въпроси във връзка с  процедура с предмет:„Пълен инженеринг -проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, въвеждане в експлоатация и обучение“

 

 

отговор на постъпило запитване
Открита процедура: „Пълен инженеринг-проектиране и автор.надзор на основна и довеж.инфраструктура, СМР на осн.и довеж.ифраструктура,доставка и монтаж на инсталации за компостиране и за предвар. третиране на битови отпадъци. досие
Община Сандански / 05.01.2018 15:07

 ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ОТНОСНО: Разяснения по условията на обществена поръчка с предмет: „Пълен инженеринг - проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, въвеждане в експлоатация и обучение“

На основание чл. 33 от ЗОП и във връзка с постъпило на 02.01.2018г. искане за разяснение, в законоустановения срок, Възложителят дава следните разяснения:
Въпрос:
Във връзка с обществена поръчка „Пълен инженеринг-проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на инсталации за компостиране и за предварително третиране на битови отпадъци, въвеждане в експлоатация и обучение" обявена от Община Сандански в критериите за подбор има следното изискване към участниците:
1.Участникът да има:
1.1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейности - проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.
Горепосочените минимални изисквания могат да бъдат покрити и с изпълнение на инженеринг (проектиране и изпълнение) на описаните инсталации, изпълнен през последните пет години, считано от датата определена като краен срок за подаване на офертата.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2
1. По т. 1.1. се изисква изпълнение на минимум 2 дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката. Под сходни дейности да се разбира изработване на инвестиционен проект фаза „технически" и/ или „работен" по смисъла на Закона за устройство на територията и Наредба № 4/ 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за изпълнение на строителство, включително доставка и монтаж на съоръженията, оборудване и механизация на инсталации за компостиране и/или оползотворяване на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и/или инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с модул за стабилизиране на органичната фракция (или съпоставими към тях за чуждестранните участници).
По т.1.2. се изисква изпълнение на минимум 2 дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката. За сходно с предмета на поръчката се приема: изпълнение на строителство, вкл. доставка и монтаж на съоръженията, оборудване и механизация за инсталации за компостиране и/или оползотворяване на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и/или инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с модул за стабилизиране на органичната фракция (или съпоставими към тях за чуждестранните участници.
Във връзка с изискването участникът да е изпълнил минимум 2 дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, имаме следният въпрос:
Възложителят ще приеме ли, че участника изпълнява горецитираното минимално условие, ако участникът представи минимум две референции за изработване на инвестиционен проект фаза „технически" и работен, доставка и монтаж на съоръжения, оборудване, въвеждане в експлоатация и учение на персонала на биогаз инсталации за анаеробно третиране и оползотворяване на биоразградими,зелени и животински отпадъци ?


Отговор:
На първо място, Възложителят посочва, че не се явява компетентния орган по смисъла на ЗОП, който се произнася относно приемането на обстоятелството дали даден участник изпълнява обявен критерий за подбор. Съгласно изискванията на ЗОП възложителят ще назначи помощен орган – комисия, който ще е компетентен да се произнесе относно обстоятелството дали даден участник отговаря на конкретен критерий за подбор след като се запознае с конкретните данни и информация, представени в подадената от съответния участник оферта.
На този етап от обявената процедура, Възложителя разяснява, че доколкото биогаз инсталация за анаеробно третиране и оползотворяване на биоразградими, зелени и животински отпадъци е вид инсталация за оползотворяване на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, то тя подада в обхвата на даденото определение.

 

Решение и обявление
Открита процедура: „Пълен инженеринг-проектиране и автор.надзор на основна и довеж.инфраструктура, СМР на осн.и довеж.ифраструктура,доставка и монтаж на инсталации за компостиране и за предвар. третиране на битови отпадъци. досие
Община Сандански / 28.12.2017 10:50

На основание чл. 24, ал.1 от ППЗОП Община Сандански публикува Решение   и обявление във връзка с открита процедура с предмет :„Пълен инженеринг-проектиране и автор.надзор на основна и довеж.инфраструктура, СМР на осн.и довеж.ифраструктура,доставка и монтаж на инсталации за компостиране и за предвар. третиране на битови отпадъци.

Документация
Открита процедура: „Пълен инженеринг-проектиране и автор.надзор на основна и довеж.инфраструктура, СМР на осн.и довеж.ифраструктура,доставка и монтаж на инсталации за компостиране и за предвар. третиране на битови отпадъци. досие
Община Сандански / 23.12.2017 10:45
Намерени са 8 записа