Досие №126 на процедура "“Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по четири обособени позиции” "
Сключени договори с избраните изпълнители за обособена позиция № 1 и № 3
Открита процедура: “Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по четири обособени позиции” досие
Община Сандански / 26.02.2018 14:42

На основание чл.42, ал.1, т.5 от ЗОП община Сандански обявява сслючените договори за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 3

Протоколи, Доклад и Решение
Открита процедура: “Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по четири обособени позиции” досие
Община Сандански / 24.01.2018 14:39

На основание чл.24, ал.1, т.2 във връзка с чл.22, ал.1, т.6 от ППЗОП  община Сандански публикува  Решение № 1 на Кмета на община Сандански за определяне на изпълнител ведно с всички протоколи и доклади към него

Уведомление за отваряне на ценови оферти
Открита процедура: “Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по четири обособени позиции” досие
Община Сандански / 16.01.2018 10:20

До ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ОТНОСНО: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по четири обособени позиции”, открита с решение № 52 от 07.11.2017 год., публикувано под уникален № в АОП 813810, преписка 00572 -2017-0026 

 

На основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по гореописаната процедура ще се осъществе на 19.01.2018 год. от 10:30 часа в сградата на общинска Администрация Сандански, ет.2

 

С уважаение

Емил Арнаудов - председател на комисията

Протокол №1 от дейността на комисията
Открита процедура: “Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по четири обособени позиции” досие
Община Сандански / 12.01.2018 10:25

На основание чл.54, ал. 8 от ППЗОП приложено Ви изпращаме протокола от работата на комисия назначена със Заповед № СИППП 152.

Електронни документи:

протокол 1 Транспорт.pdf [3,62 МБ | PDF]
Съобщение на прекратяване на обособена поз.№ 2 и обособена позиция № 4
Открита процедура: “Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по четири обособени позиции” досие
Община Сандански / 18.12.2017 14:38

На основание чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП поради липса на подадени оферти за обособена поз.№ 2 и обособена позиция № 4, уведомяваме заинтересованите лица, че процедурата за настоящите позиции е прекратена с Решение № 59 от 18.12.2017 год.

отговор на постъпило запитване
Открита процедура: “Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по четири обособени позиции” досие
Община Сандански / 27.11.2017 16:23

До
Заинтересованите участници


ОТНОСНО:ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ОТ ЛИНИИТЕ НА ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБПЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

 

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,


На основание чл.33, ал.2 от ЗОП , приложено Ви изпращаме отговори на постъпило в деловодството на община Сандански запитване относно документация за участие в предмет: „ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ОТ ЛИНИИТЕ НА ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И РЕПУБПЛИКАНСКАТА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ ОТ КВОТАТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Въпрос 1 - Трябва ли сбора от произведенията на изминатите километри за три години по предложената единична цена на километър в лева без ДДС по отделни линии ,включени в един пакет да е равна на предложената цена на обществената поръчка за целия пакет.
Отговор 1: Да .
Въпрос 2 В т.1 на ценовото предложение графа 3 е обявено цена на 1 километър без ДДС.
Този показател няма връзка с цена на билета по отделните Маршрутни
разписания и не дава възможност за състезателно участие на участващите икономически оператори .
Ако е имано в предвид цена на 1 пътнико километър по различните линии в пакета ,то не е обявен като такъв в тръжната документация.
Тогава връзката, ако има такава между цена на 1 пътнико километър и обща цена на обществената поръчка за пакета е компрометирана, неясна и противоречаща на обявения основен показател-„най-ниска цена на обществената поръчка, а именно „ОБЩА СУМА НА ВЕРОЯТНАТА ЦЕНА,КОЯТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ЧРЕЗ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ПРИ ВКЛЮЧАНЕ В СТРУКТУРАТА НА БЮДЖЕТА Е ГОТОВ ДА ЗАПЛАТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЛИНИИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ОТДЕЛНИТЕ ПАКЕТИ"
Отговор 2: Възложителят ясно е описал в документацията за участие, че кандидатите следва да оферират единична цена на километър за формиране на цената на билета.
Въпрос 3:Ако е имано в предвид цена на 1 пътнико километър ,то не би ли следвало изрично да се посочи.Защото цена на 1 километър и цена 1 пътнико километър са два напълно различни показатели
Отговор3: Възложителят изисква от кандидатите да оферират цена на километър, а не цена 1 пътнико километър.
Въпрос 4 :В списъка за автобусите с които ще се изпълнява обществената поръчка може ли да се вписват автобуси за които има сключен Предварителен договор за покупко-подажба.
Отговор 4: Съгласно чл.65, ал.1 от ЗОП за съответната поръчка кандидатите могат да използват капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях по отношение на критериите свързани с икономическото и финансовото състояние, технически способности и професионална компетентност, като съгласно ал.3 от чл.65 на ЗОП кандидата следва да докаже че ще разполага с техните ресурси като представи съответните документи за това.

С уважение
Кирил Котев- Кмет на община Сандански

“Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по четири обособени позиции”
Открита процедура: “Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по четири обособени позиции” досие
Община Сандански / 10.11.2017 13:48

“Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по четири обособени позиции”

Намерени са 7 записа