Досие №122 на процедура "„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”"
Сключен договор с изпълнител
Публично състезание: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 14.03.2018 11:40

На основание чл. 24, ал.1, т.6 от ППЗОП община Сандански публикува сключен договор с избраният изпълнител

Електронни документи:

Договор № 40-05 Зала.pdf [4,68 МБ | PDF]
ПРОТОКОЛ, ДОКЛАД И РЕШЕНИЕ
Публично състезание: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 01.12.2017 13:43

Община Сандански обявява приключване на работата на комисията и издаване на решение

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Публично състезание: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 27.11.2017 16:38

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


Относно :Процедура-публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.57 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, Ви уведомяваме, че на 30.11.2017г /четвъртък/ от 9:30 часа , в административната сградата на Община Сандански , находяща се в гр. Сандански, бул.Свобода 14, ет.2, ст.209, ще се отворят ценовите предложения на участниците в горепосочената обществена поръчка.
Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

протокол от дейността на комисията
Публично състезание: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 17.11.2017 09:50

Община Сандански обявява изготвяне на протокол 1

Електронни документи:

протокол 1 - зала.pdf [3,35 МБ | PDF]
отговор на постъпило запитване
Публично състезание: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 06.11.2017 16:15

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
За възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг -проектиране, строителство и авторски надзор на многофункционална спортна зала в имот 65334.301.9524 по КККР на гр.Сандански”


ОТНОСНО: Разяснения по зададени въпроси

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,
В съответствие с изискванията на чл.180, ал.2 от ЗОП, публикуваме разяснения по зададени въпроси във връзка с документация за участие в горецитираната обществена поръчка:

Въпрос 1:
В документацията за участие Възложителя изисква от участника да представи Линеен график - поетапност по задачи на изпълнение на отделните предвидени дейности и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на дейностите по поръчката и да е в съответствие с техническите спецификации. Във връзка с горното, моля да поясните, Възложителя, ще приеме ли Линеен график по окрупнени показатели на етапност на изпълнение на обекта (изготвяне на ПУП-ПРЗ, изготвяне на работни проекти по всички части, Изпълнение на СМР)?
Ако Възложителя не приема подобен формат на Линеен график, моля да уточни какви дейности следва да бъдат включени в линейния график, като се има предвид, че няма изготвени и одобрени работни проекти и съответните количества.

Отговор 1:
В документацията са посочени ясни изисквания към съставянето на линейния график. Участникът следва да изготви линеен график, който представя изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя, а именно да отразява поетапност по задачи на изпълнение на отделните предвидени дейности и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Тоест в съответствие с предложението конкретно на участника за дефинирани дейности/задачи следва да се изготви и линейния график.

 

Удължаване срока за огледи
Публично състезание: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 16.10.2017 09:20

Община Сандански обявява на заинтересованите, че поради удължаване на срока за подаване на оферти, отразено с Решение № 49 от 13.10.2017 год. се удължава и срока за извършване на огледи.Огледи могат да се правят всеки понеделник в часовете 10:00 до 12:00 часа до крайната дата за подаване на офертите

Решение за промяна на първоначално обявените условия
Публично състезание: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 13.10.2017 16:55

Община Сандански обявява направена промяна

Електронни документи:

решение промяна.pdf [1,44 МБ | PDF]
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”
Публично състезание: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 28.09.2017 17:35

Община Сандански обявява стартиране на публично състезание с предмет:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”

Намерени са 8 записа