Досие №121 на процедура "„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ”,"
Сключени договори с избраните изпълнители
Публично състезание: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ”, досие
Община Сандански / 03.01.2018 15:40

Община Сандански обяви сключване на договор с избраните изпълнители

протоколи от дейността на комисията и решение за избор на изпълнител
Публично състезание: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ”, досие
Община Сандански / 11.12.2017 16:50

Община Сандански обявява  приключване на работата на комисията и изготвяне на Решение за избор на изпълнител

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Публично състезание: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ”, досие
Община Сандански / 27.11.2017 16:40

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


Относно :Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ”,


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.57 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, Ви уведомяваме, че на 30.11.2017г /четвъртък/ от 13:30 часа , в административната сградата на Община Сандански , находяща се в гр. Сандански, бул.Свобода 14, ет.2, ст.209, ще се отворят ценовите предложения на участниците в горепосочената обществена поръчка.
Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Протокол от дейността на комисията
Публично състезание: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ”, досие
Община Сандански / 08.11.2017 12:12

На основание чл.54, ал.8 от ППЗОП, публикуваме протокол 1 с констатации на комисията

Електронни документи:

Протокол 1- публичност.pdf [3,84 МБ | PDF]
Разяснение към документацията за участие
Публично състезание: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ”, досие
Община Сандански / 23.10.2017 16:40

Относно: Постъпило на официалният е-mail на община Сандански запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ”

Във връзка с постъпило в община Сандански запитване във връзка с обществена поръчка с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ” и на основание чл.180 , ал.2 от ЗОП, публикуваме разяснение на постъпилите въпроси

Въпрос 1 :В т. 2 Описание предмета на поръчката от Документацията са изброени основните дейности за информираност и комуникация към които имаме следните въпроси:
Дейност 1 – организиране на 2 броя пресконференции – начална и заключителна. В Техническото задание е уточнено, че залата се осигурява от Възложителя, но все пак има ли някакви допълнителни изисквания към Изпълнителя за мултимедия, кетъринг и т.н.
Отговор Няма допълнителни изисквания. Община Сандански има възможност да подсигури зала за провеждане на пресконференциите, която е оборудвана с необходимата техника, поради което, няма изискване за изпълнителя за осигуряване на същите.Кетъринг не се предвижда
Въпрос 2 Дейност 2 – поставяне на 2 броя обяснителни табели – временна и постоянна. От Техническото задание става ясно, че размерите на тези табели са 120 смХ100 см. Молим да уточните какви са изискванията за материала, от който да бъдат изработени табелите, къде и как да бъдат поставени, закрепени или монтирани те?
Отговор :Няма изисквания за материала, от който трябва да бъдат изработени. Табелите ще се монтират на входа на новоразкрития Център за социална рехабилитация и интеграция. Няма изисквания за начина на закрепяне/монтиране. В предвид това, че табелите ще бъдат монтирани на открито, следва материала да бъде устойчив на външни условия. По отношение на местоположението на табелите, същите следва да бъда монтирани на или в непосредствена близост до центъра. Същото ще бъде уточнено между възложителя и избрания изпълнител.
Въпрос 3 Дейност 3 – Доставка и разпространение на 40 броя конферентни папки и 100 броя брошури. Какви са изискванията за размери и хартия на материалите? Брошурата колко страници ще бъде, как ще се закрепват те, каква е цветността, информацията за брошурата от Възложителя ли ще бъде дадена?
Отговор: Изискванията за визия и размер на папки  и брошури са описани в Единен наръчник на бенифициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020, наличен на сайта на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
http://esf.bg/procedures/aktivno-vklyuchvane/.    Съдържанието на брошурите ще бъде уточнено при стартиране на дейността.
Въпрос 4 Дейност 4 – Публикуване на информация на уеб сайта на общината и на фейсбук страницата на община Сандански. За колко общо информации става въпрос при изпълнението на настоящата поръчка?
Отговор : Информацията ще бъде подготвена от възложителя и ще бъде изпратена на Изпълнителя за прецизиране и оформление. Възложителя се ангажира с публикуването на информацията.
Въпрос 5 Дейност 5 – изготвяне на видеоклип. От Техническото задание не става ясно видеокадри от колко събития трябва да се заснемат, за да се предвиди колко пъти ще трябва да пътува снимачният екип?
Отговор: В техническата спецификация е описано съдържанието и целта на видеоклипа.Същият ще е с продължителност от 5 до 10 мин. Решението за броя на събитията, които ще се заснемат и пътуванията на снимачния екип са по преценка на кандидатите.
Въпрос 6 Дейност 6 – Излъчване по регионални медии – 5 броя. Има ли изискване кои да са медиите? Може ли да са онлайн медии?
Отговор :В договора за БФП е предвидено 5 бр. излъчвания в регионални медии за по  на заснетият по дейност 5 видеоклип. Възложителя няма изискване за конкретни медии, като единственото изискване е същите да бъдат регионални (на територията на област Благоевград). Изключват се електронните медии.

Въпрос 7 Дейност 7 –Изготвяне на 500 броя цветни дипляни. От Техническото задание не става ясно колко страници ще бъде дипляната?
Отговор: Дипляната е печатно издание, което представлява определен формат хартия или дълга хартиена лента, сгъната неколкократно до постигане на по-малък формат и на възможност за разглеждане като албум. Ако въпросът Ви е съотносим къмброя на сгъвките, то уточняваме, че форматът на хартията е 297х210 мм разгънат обрязан формат, 99х210 мм сгънат обрязан формат с 2 гънки. В цитирания вече Единен наръчник на бенифициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. има примерна визия за дипляна.
Въпрос 8 Дейност 8 – Организиране и провеждане на кръгла маса за 20 души. От Техническото задание не става ясно папките и химикалките за събитието брандирани ли трябва да бъдат и ако отговорът е да, какви са изискванията към тях?
Отговор: Да, трябва да са брандирани с наименованието на проекта, логото на Европейски социален фонд, логото на ОП „Развитие на човешките ресурси“ и логото на Община Сандански, като всичко бъде съобразено с Единен наръчник на бенифициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Въпрос 9 Дейност 9 – Изработване на 100 броя плакати. От Техническото задание не става ясно дали става дума за един вид плакат с една визия?
Отговор :Става въпрос за един вид плакат с една визия.
Въпрос 10 Дейност 10 – Изработване на 100 броя рекламни тениски. От Техническото задание не става ясно дали има изискване за размерите на тениските?
Отговор: Няма изискване за размерите на тениските

Въпрос 11 В т. 2.3.1. от документацията, в която е обяснено какво се разбира под сходен обем на дейностите по поръчката на практика са изброени всички дейности, включени в настоящата поръчка. Това означава ли, че Кандидатът трябва да докаже изпълнението на всяка една дейност или е достатъчно да докаже само организиране на събития за 30 или повече души, например?
Отговор : В обявлението за обществената поръчка точно и ясно е разписано как се доказва покриване на минималното изискване за технически и професионални способности

Въпрос В т.VI. Критерии за оценка в Забележката към т.1 за техническата оценка пише, че се очаква да има разпределение и функции на различните ресурси (човешки и технически), но никъде преди това в документацията няма изискване към персонала, който ще изпълнява поръчката. Може ли да уточните какви са изискванията на Възложителя по отношение на човешките ресурси на Изпълнителя?

Отговор: Възложителят не поставя изискване към изпълнителят по отношение на човешки ресурси , по отношение на техническата оценка Възложителят очаква от кандидатите да имат ясна и точна визи за това какви дейности ще се изпълняват и съответно как ще се изпълняват, като предмет на оценка не е кой точно служител с каква квалификация ще ги изпълнява.

„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ”,
Публично състезание: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ”, досие
Община Сандански / 28.09.2017 16:19

Община Сандански обявява на заинтересованите лица, че е обявена процедула с предмет:„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ”,

Намерени са 6 записа