Досие №115 на процедура "„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” "
Сключен договор с изпълнител
Открита процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 20.10.2017 13:24

Община Сандански обявява сключване на договор с избраният изпълнител

Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП
Открита процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 04.09.2017 14:05

До „РТ Консултинг” ЕООД

 

Относно: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ,СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ“

На основание чл.43, ал.4 от ЗОП община Сандански уведомява „РТ Консултинг” ЕООД , че на 28.08.2017 год. е изготвено Решение № 41 за определяне на класирането и избор на изпълнител.Същото е изпратено с ел. подпис на 'rt_consult@abv.bg' на 29.08.2017 год.  .Към момента не е получено потвърждение за получаването му, поради което се публикува настоящето съобщение  и решението се счита за връчено

Протоколи, доклади и решение
Открита процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 28.08.2017 10:08

Община Сандански обявява изготвянето на протоколи, доклади и Решение

Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Открита процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 22.08.2017 10:48

 ОТНОСНО: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект:„Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Многофункционална спортна зала в имот 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”“, открита с Решение № 30 от 30.06.2017 год. на Кмета на община Сандански, публикувано в Регистъра на АОП под уникален номер: №00572-2017-0018

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.57 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, Ви уведомяваме, че на 25.08.2017г  (петък) от 9:00 часа  в административната сградата на Община Сандански , находяща се в гр. Сандански, бул.Свобода 14, ет.2, ст.209, ще се отворят ценовите предложения на участниците в горепосочената обществена поръчка.
Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

 

 

С уважение,
инж. Валери Горчов
Председател на комисията

Протокол 1 от дейността на комисията
Открита процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 11.08.2017 12:25

Община Сандански обявява изготвянето на протокол от дейността на комисията с отразени констатации относн приложените в офертата документи

Документация
Открита процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 05.07.2017 10:05

община Сандански публикува документация за участие

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”
Открита процедура: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 03.07.2017 08:05

Община Сандански обявява процедура с предмет:„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект:
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”

Намерени са 7 записа