Досие №114 на процедура "„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”"
Решение за прекратяване на процедурата
Публично състезание: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 27.07.2017 08:10

Община Сандански съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 33 от 26.07.2017 год. процедурата за „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”е прекратена поради допусната грешка при отварянето на офертите

Съобщение за промяна на датата и часа на отваряне на постъпилите оферти
Публично състезание: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 19.07.2017 13:08

ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ОТНОСНО:Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.53 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, Ви уведомяваме, че отварянето на получените оферти в процедурата по възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”ще се състои на 26.07.2017г. /сряда/ от 09:00 часа , в административната сградата на Община Сандански, находяща се в гр. Сандански, бул. Свобода № 14, ет.2, ст.209.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

С уважение,

Кирил Котев

Кмет на община Сандански

 

отговор на постъпило запитване
Публично състезание: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 28.06.2017 14:15

До

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

ОТНОСНО:Постъпило запитване във връзка с обществена поръчка к предмет: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на многофункционална спортна зала в имот 65334.301.9524 по КККР на гр.Сандански

 

Във връзка с постъпило запитване относно техническата спецификация в обществена поръчка к предмет: Изпълнение на инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на многофункционална спортна зала в имот 65334.301.9524 по КККР на гр.Сандански  Ви уведомяваме, че поради технически проблеми с страницата на община Сандански същата е публикувана със закъснение но вече е налична .

техническо задание Многофункционална спортна зала
Публично състезание: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 27.06.2017 13:00

техническо задание ПУП и Техническо задание зала

Електронни документи:

texniccesko zadanie.pdf [10,22 МБ | PDF]
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”
Публично състезание: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 22.06.2017 17:08

Община Сандански обявява стартиране на публично състезание с предмет:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”

Намерени са 5 записа