Досие №113 на процедура "„РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ”"
Съобщение по чл. 193 от ЗОП за прекратяване на обява
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 16.08.2017 09:30

Съобщение по чл. 193 от ЗОП


на основание чл. 193 от ЗОП и във връзка с допуснато несъответстивие при изготвяне на обявата и приложенията към нея прекратявам възлагането на обществена поръчка с предмет :"Ремонт на северното крило на ПГ"Яне Сандански" и ІІ ОУ"Хр. Смирненски", гр.Сандански“ във връзка с обява № 16 от 19.06.2017 год. публикувана информация за обява 9065391 до сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.
Мотиви: Допуснато несъответствие в изискуеми срок на валидност на офертите посочен в обявата и посочения в пиложенията - указание за участое срок на валидност, което не позволява на комисията да извърши обективна преценка относно съответствието на участниците с предварително обявените условия по обществената поръчка.

Настоящото съобщение се публикува на профила на купувача, с което на основание чл. 42, ал. 7 от ЗОП всички заинтересовани лица се считат за уведомени.

„РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ”
Събиране на оферти с обява: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ” досие
Община Сандански / 19.06.2017 15:05

Община Сандански обявява процедура по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ”

Намерени са 2 записа