Досие №111 на процедура "„НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция 1 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа на град Сандански; Обособена позиция 2 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа в села на община Сандански; Обособена позиция 3 – Ремонт на настилки и тротоари на улици в Промишлена зона "Соколовец", гр.Сандански“ "
Информация за изпълнен договор по обособена позиция № 2
Публично състезание: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция 1 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа на град Сандански; Обособена позиция 2 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа в села на община Сандански; Обособена позиция 3 – Ремонт на настилки и тротоари на улици в Промишлена зона "Соколовец", гр.Сандански“ досие
Община Сандански / 15.02.2018 10:00

Община Сандански обявява приключване на договор № 271-04 по обособена позиция № 2

Информация за изпълнен договор
Публично състезание: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция 1 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа на град Сандански; Обособена позиция 2 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа в села на община Сандански; Обособена позиция 3 – Ремонт на настилки и тротоари на улици в Промишлена зона "Соколовец", гр.Сандански“ досие
Община Сандански / 15.12.2017 09:55

 Община Сандански съобщава на заинтересованите лица, че е приключило изпълнението на Договор № 273-04  по обособена позиция № 1 и договор № 274-04 хо обособена позиция № 3

Сключени договори с избраните изпълнители
Публично състезание: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция 1 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа на град Сандански; Обособена позиция 2 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа в села на община Сандански; Обособена позиция 3 – Ремонт на настилки и тротоари на улици в Промишлена зона "Соколовец", гр.Сандански“ досие
Община Сандански / 13.09.2017 15:55
Протоколи , доклад на комисията и Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция 1 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа на град Сандански; Обособена позиция 2 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа в села на община Сандански; Обособена позиция 3 – Ремонт на настилки и тротоари на улици в Промишлена зона "Соколовец", гр.Сандански“ досие
Община Сандански / 18.08.2017 10:27

Община Сандански обявява, че с Решение № 38 от 18.08.2017 год. е приключена настоящата поръчка и са изготвени протоколи и доклад на комисията

Уведомление за отваряне на ценови оферти
Публично състезание: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция 1 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа на град Сандански; Обособена позиция 2 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа в села на община Сандански; Обособена позиция 3 – Ремонт на настилки и тротоари на улици в Промишлена зона "Соколовец", гр.Сандански“ досие
Община Сандански / 11.08.2017 17:05

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


Относно : Процедура с предмет „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Обособена позиция 1 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа на град Сандански;
Обособена позиция 2 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа в села на община Сандански;
Обособена позиция 3 – Ремонт на настилки и тротоари на улици в Промишлена зона "Соколовец", гр.Сандански“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.57 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, Ви уведомяваме, че на 16.08.2017г /сряда/ от 9:00 часа , в административната сградата на Община Сандански , находяща се в гр. Сандански, бул.Свобода 14, ет.2, ст.209, ще се отворят ценовите предложения на участниците в горепосочената обществена поръчка.
Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Протокол №1 от работата на комисията
Публично състезание: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция 1 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа на град Сандански; Обособена позиция 2 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа в села на община Сандански; Обособена позиция 3 – Ремонт на настилки и тротоари на улици в Промишлена зона "Соколовец", гр.Сандански“ досие
Община Сандански / 28.07.2017 13:44

Община Сандански обявява изготвяне на протокол № 1 от дейността на комисията

отговор на постъпило запитване
Публично състезание: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция 1 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа на град Сандански; Обособена позиция 2 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа в села на община Сандански; Обособена позиция 3 – Ремонт на настилки и тротоари на улици в Промишлена зона "Соколовец", гр.Сандански“ досие
Община Сандански / 11.07.2017 16:20

НА ВНИМАНИЕТО
НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА


Относно: Постъпило запитване във връзка с публично състезание с предмет:„НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция 1 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа на град Сандански; Обособена позиция 2 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа в села на община Сандански; Обособена позиция 3 – Ремонт на настилки и тротоари на улици в Промишлена зона "Соколовец", гр.Сандански“

На основание чл.180 от ЗОП правим следните разяснения във връзка с постъпило запитване относно документацията за участие :

Въпрос: Моля да бъдат уточнени единиците мерки за следните единични цени от настоящата документация:

По Образец № 9-1:

1. Относно единична мярка на Цена1:

Ц1 Изрязване на асфалтобетонна настилка с нож (фугорез) м²


Отговор: Допусната е техническа грешка. Съгласно УСН е МЛ

Въпрос: 2. Относно единична мярка на Цена 9:

Ц9 Полагане на хоризонтална пътна маркировка – надлъжна и напречна м.л.

Отговор: Допусната е техническа грешка. Съгласно УСН е М2

Въпрос: По Образец № 9-3:

Относно единична мярка на Цена 4:

Ц4 Заливане бетонови фуги с асфалтобетонова смес м²


Отговор: Допусната е техническа грешка. Съгласно УСН е МЛ

 


КМЕТ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ
КИРИЛ КОТЕВ

„НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция 1 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа на град Сандански; Обособена позиция 2 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа в села на община Сандански; Обособена позиция 3 – Ремонт на настилки и тротоари на улици в Промишлена зона "Соколовец", гр.Сандански“
Публично състезание: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция 1 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа на град Сандански; Обособена позиция 2 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа в села на община Сандански; Обособена позиция 3 – Ремонт на настилки и тротоари на улици в Промишлена зона "Соколовец", гр.Сандански“ досие
Община Сандански / 16.06.2017 16:16

Община Сандански обявява процедура с предмет: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Обособена позиция 1 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа на град Сандански;
Обособена позиция 2 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа в села на община Сандански;
Обособена позиция 3 – Ремонт на настилки и тротоари на улици в Промишлена зона "Соколовец", гр.Сандански“

Намерени са 8 записа