Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: NEWS, открита на 14.12.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарни консултации с предмет:Доставка и монтаж на инвенторна моносплит система за висококачествен монтаж за обект: Сградата на кметство в село Катунци, община Сандански
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 14.12.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарни консултации с предмет:Определяне стойността на разхода за стороително монтажни работи - ремонт на покривна конструкция за Обект: Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Плоски, и Цялостна реконструкция на сградата на Кметството в село Катунци
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 14.12.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарни консултации с предмет:Доставка и монтаж на осветителни тела
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 10.12.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Предоставяне на консултантска за управление и отчитане на проекти във връзка с Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“, по ПРСР 2014-2020г, за 4 /четири/ проектни предложения,
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 10.12.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Осъществяване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ при изпълнение на СМР по Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“, по ПРСР 2014-2020г,
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 10.12.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: пазарни консултации с предмет:Доставка на преносими уреди и съоръжения за пожарогасене и евакуация, за обект: „Цялостна реконструкция на сградата на кметството в село Дебрене и обезопасяване на строителните елементи в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги”
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 10.12.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарни консултации с предмет:Строително-монтажни работи по Покрив, за обект: Сграда – Кметство в село Дебрене, находящо се в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, кв.14
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 29.11.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарни консултации с предмет:„Реконструкция на спортното игрище на III-то Основно училище „Христо Ботев“, гр. Сандански“,
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 29.11.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарни консултации с предмет:„Въвеждане на автоматизирана поливна система в парк „Свети Врач”, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 880517, открита на 26.11.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Доставка на течни горива за нуждите на Община Сандански за срок от 2 години
Вид: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка покажи допълнителна информация
12345678910...>>Намерени са 128 записа