Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 784703, открита на 25.04.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ”, ГРАД САНДАНСКИ”,
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 12, открита на 19.04.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „Организация и провеждане на фестивали в град Сандански по две обособени позиции: Обособена позиция 1: “Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Международен фестивал „Пирин Фолк Сандански“ през 2017г. и 2018г.; Обособена позиция 2: „Организация, провеждане, телевизионно заснемане и медийно отразяване на Национален музикален фестивал за млади БГ изпълнители на нова модерна авторска БГ песен - “BG MUSIC FESTIVAL” 2017
Вид: Договаряне без предварително обявление покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 776869, открита на 15.03.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМИРАНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ”, ГРАД САНДАНСКИ”,
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9062361, открита на 15.03.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Консултантска услуга за изготвяне на прединвестиционни проучвания /ПИП/, планове и анализи за управление на отпадъците на регионална система Сандански (общините Сандански, Струмяни и Кресна) - необходима изискуема документация за кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.02 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 13, открита на 10.03.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Дизелово моторно гориво с 6% биодизел, Автомобилен бензин А95Н 10 ppm Е5 7% био, Пропан-бутан марка Б.
Вид: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 11, открита на 08.03.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: “Доставка на хранителни продукти за ЦНСТ за ВХПР – с. Петрово, общ.Сандански, ЦНСТ за ВХПР „Надежда” – с. Петрово, общ.Сандански, Дневни детски ясли-Сандански, ДЦДМУИ – Сандански, ДЦВУ – Сандански, ДЦВУ – с.Ласкарево, общ. Сандански, Домашен социален патронаж – Сандански по девет обособени позиции”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 775235 , открита на 06.03.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ”, ГРАД САНДАНСКИ”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 775241, открита на 06.03.2017 Състояние: ПРЕКРАТЕНА Отвори досие
Наименование: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ “КЛИМЕНТ ТИМИРЯЗЕВ”, ГРАД САНДАНСКИ”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9062028, открита на 06.03.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проект Реконструкция и модернизация на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” град Сандански, община Сандански по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 ‘Подкрепа за професионалните училища в Република България по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9062030, открита на 06.03.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на оборудване и обзавеждане на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” град Сандански”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
12345678Намерени са 77 записа