Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 9090453, открита на 18.07.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Допълнително оборудване на налични специални автомобили за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване, собственост на община Сандански“ по две обособени позиции: - Обособена позиция №1: „Изграждане на надстройка на съществуващ камион сметосъбирач за събиране и обработка на изградени подземни контейнери за отпадъци“; - Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на допълнително оборудване за преустройство на специализиран автомобил във водоноска, с възможност за миене на улици“;
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 919857, открита на 02.07.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9089730, открита на 28.06.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Ремонт на детски заведения на територията на община Сандански по три обособени позиции
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 915496, открита на 10.06.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Събиране и извозване на ТБО - по график, във всички населени места в община Сандански, м. „Попина лъка”, и Гробищен парк - гр.Сандански;Експлоатация и поддържане на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна”, находящо се в м. „Могилата”, землище на с. Плоски, община Сандански, в т.ч.: Експлоатация и поддържане на депото за битови отпадъци, съгласно условията на комплексно разрешително № 292-НО/2008 г., издадено от министъра на околната среда и водите;Изграждане на газови кладенци, съгласно работния проект на депото, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изгражда само тази част от газовите кладенци, която е от основата до горния запечатващ екран (телено-чакълести габиони); Извършване на мониторинг, съгласно комплексното разрешително.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 10.06.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарна консултацияс предмет:Основно обновяване и рехабилитация на читалището в село Поленица, Община Сандански
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 23.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „Подпорни стени в имот №109001, землище на с.Кърланово в ляво при км 3+000, имот №000010, землище на с.Любовище и имот №000041, землище на с.Рожен, в ляво и дясно на входа и изхода на земен тунел при км 6+520 от общински път BLG 1246 /III-109/ - Мелник – Рожен – Любовище - Кашина, община Сандански“.
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 23.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарна консултация с предмет:Ремонт на детски заведения на територията на община Сандански по три обособени позиции
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 912024, открита на 16.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.КАТУНЦИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ””
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 911456, открита на 14.05.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Предмет на ремонтните дейности са улиците в следните населени места: с.Катунци, с.Джигурово, с.Дамяница, с.Лебница, с.Поленица, с.Лиляново, с.Ново Делчево, с.Спатово, с.Ласкарево, с.Хотово, с.Виногради, с.Враня, с.Петрово, с.Яново, с.Голешево, с.Пирин, с. Златолист, с.Зорница, с.Любовка, с.Кръстилци, с.Лозеница, с.Сушица, с.Ладарево
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 910661, открита на 09.05.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Ремонт на улици на територията на град Сандански
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
12345678910...>>Намерени са 153 записа