Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: NEWS, открита на 08.01.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Текущ ремонт на покривната хидроизолация, на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 65334.302.6001.8 по КК на гр. Сандански, с административен адрес: гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, блок 5”
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 937468, открита на 07.10.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Извършване на СМР на път за връзка с кв."Изгрев", гр. Сандански“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 24.09.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарна консултация с предмет:„Текущ ремонт на покривната хидроизолация, на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 65334.302.6001.8 по КК на гр. Сандански, с административен адрес: гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, блок 5”
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 19.09.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Организиране и провеждане на дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 934037, открита на 18.09.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: “УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 931610, открита на 06.09.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника по проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“: Обособена позиция 1: Доставка на два броя специализирани камиони за събиране и транспортиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци Обособена позиция 2: Доставка на контейнери за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци – 152 броя
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 931080, открита на 30.08.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански по 5 обособени позиции
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 23.08.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарни консултации с предмет:Премахване на строеж :Външна тоалетна и септична яма, изградени в имот с ид.№ 65334.102.856 по КККР на гр.Сандански
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 929401, открита на 19.08.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019 /2020 Г. и 2020/2021 г.“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 928025, открита на 14.08.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на улици в Община Сандански". Поръчката е обособена в три позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улици и тротоари в село Катунци“: включва реконструкция на улица „Пейо Яворов“: дължина: 300,26м, площ пътна настилка:1691кв.м., площ тротоарна настилка: 753кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 2: „Реконструкция на улици и тротоари в село Склаве“: включва реконструкция на улица „Комсомолска“, с дължина:154,94м, площ пътна настилка:775кв.м., площ тротоарна настилка: 435кв.м. и реконструкция на улица „Отец Паисий“, с дължина:136,01м, площ пътна настилка:640кв.м., площ тротоарна настилка: 361кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 3: „Реконструкция на улици и тротоари в град Сандански“: включва реконструкция на улица „Славянска“, с дължина:384,21м, площ пътна настилка:2825кв.м., площ тротоарна настилка: 1892кв.м. и реконструкция на улица „Кръстьо Хаджииванов“, с дължина:745,26м, площ пътна настилка:5118кв.м., площ тротоарна настилка: 1165кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
12345678910...>>Намерени са 154 записа