Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 9096487, открита на 19.02.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции: Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №17 Бл. №18А, Бл. №18Б; Обособена позиция 2 Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, ул. “Панайот Волов” Бл. №8, Бл. №9, Бл. №10;
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9096431, открита на 17.02.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции:Обособена позиция 1-Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №6А, Бл. №6Б, Бл. №7А, Бл. №7Б; Обособена позиция 2-Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, бул. “Свобода „ 31;
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9096275, открита на 10.02.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Доставка на един брой ново неупотребявано превозно средство за нуждите на персонала по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 08.01.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Текущ ремонт на покривната хидроизолация, на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 65334.302.6001.8 по КК на гр. Сандански, с административен адрес: гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, блок 5”
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 937468, открита на 07.10.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Извършване на СМР на път за връзка с кв."Изгрев", гр. Сандански“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 24.09.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Пазарна консултация с предмет:„Текущ ремонт на покривната хидроизолация, на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 65334.302.6001.8 по КК на гр. Сандански, с административен адрес: гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, блок 5”
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 19.09.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Организиране и провеждане на дейности по повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 934037, открита на 18.09.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: “УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 931610, открита на 06.09.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника по проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“: Обособена позиция 1: Доставка на два броя специализирани камиони за събиране и транспортиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци Обособена позиция 2: Доставка на контейнери за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци – 152 броя
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 931080, открита на 30.08.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански по 5 обособени позиции
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
12345678910...>>Намерени са 148 записа