Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 978804, открита на 26.05.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „Ремонт на улици и пътища на територията на град Сандански и част от населените места в община Сандански”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 978707, открита на 22.05.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 909895, открита на 19.05.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Предмет на настоящата поръчка е извършване на „Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, община Сандански”.
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 976771, открита на 12.05.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9098116, открита на 14.04.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Доставка и монтаж на спортно оборудване за многофункционална спортна зала град Сандански
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9096487, открита на 19.02.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции: Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №17 Бл. №18А, Бл. №18Б; Обособена позиция 2 Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, ул. “Панайот Волов” Бл. №8, Бл. №9, Бл. №10;
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9096431, открита на 17.02.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции:Обособена позиция 1-Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №6А, Бл. №6Б, Бл. №7А, Бл. №7Б; Обособена позиция 2-Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, бул. “Свобода „ 31;
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9096275, открита на 10.02.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Доставка на един брой ново неупотребявано превозно средство за нуждите на персонала по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: NEWS, открита на 08.01.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Текущ ремонт на покривната хидроизолация, на многофамилна жилищна сграда с идентификатор 65334.302.6001.8 по КК на гр. Сандански, с административен адрес: гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, блок 5”
Вид: покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 937468, открита на 07.10.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Извършване на СМР на път за връзка с кв."Изгрев", гр. Сандански“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
12345678910...>>Намерени са 148 записа