Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 794075, открита на 03.07.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 794082, открита на 30.06.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, ГР.САНДАНСКИ”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 789000, открита на 22.06.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9065372, открита на 19.06.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Инженеринг (проектиране и строителство) на открити паркинги на територията на град Сандански по три обособени позиции - За Обособена позиция №1 - Проектиране и изграждане на открит паркинг на територията на гр.Сандански с местоположение: ул. "Кирил и Методий" (ОТ1061 – ОТ32 – ОТ31 – ОТ30) - За Обособена позиция №2 - Проектиране и изграждане на открит паркинг на територията на гр.Сандански с местоположение: ул. "Воден" – между ОТ593 и ОТ139 (срещу ул.“Воден“№1) - За Обособена позиция №3 - Проектиране и изграждане на открит паркинг на територията на гр.Сандански с местоположение: ул. "Банска"
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 16, открита на 19.06.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 792119, открита на 16.06.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” Обособена позиция 1 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа на град Сандански; Обособена позиция 2 – Ремонт на локални участъци на уличната мрежа в села на община Сандански; Обособена позиция 3 – Ремонт на настилки и тротоари на улици в Промишлена зона "Соколовец", гр.Сандански“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 791801, открита на 15.06.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕМОНТ НА УЛ.“СТЕФАН СТАМБОЛОВ“, ГР.САНДАНСКИ”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 790177, открита на 05.06.2017 Състояние: ПРЕКРАТЕНА Отвори досие
Наименование: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ”,
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 789156, открита на 29.05.2017 Състояние: СПРЯНА Отвори досие
Наименование: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Сандански по 6 обособени позиции"
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 789165, открита на 29.05.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ : ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С АДРЕСИ: ГР.САНДАНСКИ, УЛ. ПИРИН №29-31,УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ №17-19,УЛ. АСЕН ХАДЖИВАСИЛЕВ №1”
Вид: Договаряне без предварително обявление покажи допълнителна информация
12345678910Намерени са 91 записа