Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Публикувано на 12.07.2018 16:50 от Община Сандански
постъпили оферти във връзка с пазарните консултации СМР на обект:Изграждане и възстановяване на улично озеленяване на улици в град Сандански- бул.Свобода, ул.Тодор Каблешков, ул.Бистрица, ул.Любен Каравелов, ул.Стефан Стамболов и др.

Община Сандански публикува постъпилите оферти СМР на обект:Изграждане и възстановяване на улично озеленяване на улици в град Сандански- бул.Свобода, ул.Тодор Каблешков, ул.Бистрица, ул.Любен Каравелов, ул.Стефан Стамболов и др.
Във връзка с проектно предложение:„Подобряване на естетическия облик на градската среда чрез изграждане и обновяване на уличното озеленяване на ключови части от уличната мрежа в град Сандански”

Публикувано на 25.06.2018 16:45 от Община Сандански
СМР на обект: Изграждане и възстановяване на улично озеленяване на улици в град Сандански- бул.Свобода, ул.Тодор Каблешков, ул.Бистрица, ул.Любен Каравелов, ул.Стефан Стамболов и др. Във връзка с проектно предложение: „Подобряване на естетическия облик на градската среда чрез изграждане и обновяване на уличното озеленяване на ключови части от уличната мрежа в град Сандански”

На основание чл. 44, ал.3 от ЗОП община Сандански публикува покана за провеждане на пазарни консултации с предмет:СМР на обект:
Изграждане и възстановяване на улично озеленяване на улици в град Сандански- бул.Свобода, ул.Тодор Каблешков, ул.Бистрица, ул.Любен Каравелов, ул.Стефан Стамболов и др.Във връзка с проектно предложение:„Подобряване на естетическия облик на градската среда чрез изграждане и обновяване на уличното озеленяване на ключови части от уличната мрежа в град Сандански”

Публикувано на 07.10.2016 10:45 от Община Сандански
оферти

община Сандански публикува постъпилите оферти

Публикувано на 21.09.2016 17:03 от Община Сандански
Пазарна консултация за: ”Доставка на обзавеждане и оборудване на I-во основно училище Климент Охридски, гр. Сандански, община Сандански”

Общинска администрация - Сандански обявява провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на проектно предложение с наименование ”Обзавеждане и оборудване на I-во основно училище Климент Охридски, град Сандански‘‘, община Сандански, с което да кандидатства за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.)

Публикувано на 20.09.2016 09:00 от Община Сандански
Пазарна консултация във връзка с проект: Изграждане на общински път BLG1255 Катунци-Златолист

Общинска администрация Сандански обявява пазарна консултация във връзка с подготовката на проектно предложение с наименование ”Изграждане на общински път BLG1255 Катунци-Златолист‘‘, община Сандански, с което да кандидатства за финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Съгласно Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните, за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.)

Намерени са 5 записа