Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Публикувано на 10.12.2018 16:55 от Община Сандански
Пазарни консултации с предмет:Строително-монтажни работи по Покрив, за обект: Сграда – Кметство в село Дебрене, находящо се в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, кв.14

Пазарни консултации с предмет:Строително-монтажни работи по Покрив, за обект: Сграда – Кметство в село Дебрене, находящо се в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, кв.14

Публикувано на 10.12.2018 16:53 от Община Сандански
пазарни консултации с предмет:1. Доставка на преносими уреди и съоръжения за пожарогасене и евакуация, за обект: „Цялостна реконструкция на сградата на кметството в село Дебрене и обезопасяване на строителните елементи в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги”

пазарни консултации с предмет:1. Доставка на преносими уреди и съоръжения за пожарогасене и евакуация, за обект: „Цялостна реконструкция на сградата на кметството в село Дебрене и обезопасяване на строителните елементи в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги”

Публикувано на 10.12.2018 16:18 от Община Сандански
пазарни консултации с предмет:„Осъществяване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ при изпълнение на СМР по Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“, по ПРСР 2014-2020г,

„Осъществяване на строителен надзор по смисъла на ЗУТ при изпълнение на СМР по Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“, по ПРСР 2014-2020г,

Публикувано на 10.12.2018 16:13 от Община Сандански
Пазарни консултации с предмет:„Предоставяне на консултантска за управление и отчитане на проекти във връзка с Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“, по ПРСР 2014-2020г, за 4 /четири/ проектни предложения,

Община Сандански обявява стартиране на пазарни консултации с предмет:„Предоставяне на консултантска за управление и отчитане на проекти във връзка с Процедура № BG06RDNP001-19.082 –по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Сандански“, по ПРСР 2014-2020г, за 4 /четири/ проектни предложения,

Публикувано на 23.11.2018 16:55 от Община Сандански
„Доставка и монтаж на фитнес уреди на открито в дворното пространство на Спортно училище, гр. Сандански“

на основание чл. 44, ал.3 от ЗОП, община Сандански обявява пазарни консултации с предмет:„Доставка и монтаж на фитнес уреди на открито в дворното пространство на Спортно училище, гр. Сандански“

Публикувано на 23.11.2018 16:10 от Община Сандански
„Въвеждане на автоматизирана поливна система в парк „Свети Врач”, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Община Сандански обявява стартиране на пазарни консултации с предмет:„Въвеждане на автоматизирана поливна система в парк „Свети Врач”, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Публикувано на 23.11.2018 13:30 от Община Сандански
„Реконструкция на спортното игрище на III-то Основно училище „Христо Ботев“, гр. Сандански“,

община Сандански обявява стартирането на пазарни консултации с предмет:„Реконструкция на спортното игрище на III-то Основно училище „Христо Ботев“, гр. Сандански“,

Публикувано на 12.07.2018 16:50 от Община Сандански
постъпили оферти във връзка с пазарните консултации СМР на обект:Изграждане и възстановяване на улично озеленяване на улици в град Сандански- бул.Свобода, ул.Тодор Каблешков, ул.Бистрица, ул.Любен Каравелов, ул.Стефан Стамболов и др.

Община Сандански публикува постъпилите оферти СМР на обект:Изграждане и възстановяване на улично озеленяване на улици в град Сандански- бул.Свобода, ул.Тодор Каблешков, ул.Бистрица, ул.Любен Каравелов, ул.Стефан Стамболов и др.
Във връзка с проектно предложение:„Подобряване на естетическия облик на градската среда чрез изграждане и обновяване на уличното озеленяване на ключови части от уличната мрежа в град Сандански”

Публикувано на 25.06.2018 16:45 от Община Сандански
СМР на обект: Изграждане и възстановяване на улично озеленяване на улици в град Сандански- бул.Свобода, ул.Тодор Каблешков, ул.Бистрица, ул.Любен Каравелов, ул.Стефан Стамболов и др. Във връзка с проектно предложение: „Подобряване на естетическия облик на градската среда чрез изграждане и обновяване на уличното озеленяване на ключови части от уличната мрежа в град Сандански”

На основание чл. 44, ал.3 от ЗОП община Сандански публикува покана за провеждане на пазарни консултации с предмет:СМР на обект:
Изграждане и възстановяване на улично озеленяване на улици в град Сандански- бул.Свобода, ул.Тодор Каблешков, ул.Бистрица, ул.Любен Каравелов, ул.Стефан Стамболов и др.Във връзка с проектно предложение:„Подобряване на естетическия облик на градската среда чрез изграждане и обновяване на уличното озеленяване на ключови части от уличната мрежа в град Сандански”

Публикувано на 21.06.2018 11:35 от Община Сандански
Доставка и монтаж на осветителни тела

Община Сандански обявява пазарни консултации с предмет: Доставка и монтаж на осветителни тела

12Намерени са 15 записа