Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 9067369, открита на 16.08.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9065372, открита на 19.06.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Инженеринг (проектиране и строителство) на открити паркинги на територията на град Сандански по три обособени позиции - За Обособена позиция №1 - Проектиране и изграждане на открит паркинг на територията на гр.Сандански с местоположение: ул. "Кирил и Методий" (ОТ1061 – ОТ32 – ОТ31 – ОТ30) - За Обособена позиция №2 - Проектиране и изграждане на открит паркинг на територията на гр.Сандански с местоположение: ул. "Воден" – между ОТ593 и ОТ139 (срещу ул.“Воден“№1) - За Обособена позиция №3 - Проектиране и изграждане на открит паркинг на територията на гр.Сандански с местоположение: ул. "Банска"
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9065391, открита на 19.06.2017 Състояние: ПРЕКРАТЕНА Отвори досие
Наименование: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9062361, открита на 15.03.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Консултантска услуга за изготвяне на прединвестиционни проучвания /ПИП/, планове и анализи за управление на отпадъците на регионална система Сандански (общините Сандански, Струмяни и Кресна) - необходима изискуема документация за кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.02 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9062028, открита на 06.03.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проект Реконструкция и модернизация на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” град Сандански, община Сандански по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 ‘Подкрепа за професионалните училища в Република България по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9062030, открита на 06.03.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на оборудване и обзавеждане на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” град Сандански”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9061243, открита на 06.02.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за парк „Свети Врач“, което е необходимо, с цел защита на обществените интереси и опазване на целостта на исторически формираната и пространствено обособена територия на парка, притежаваща уникална ландшафтна и паркоустройствена характеристика.
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9060005, открита на 15.12.2016 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проекти за повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради на територията на град Сандански, осъществявани по ОПРР 2014-2020, по 7 /седем / обособени позиции”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9059616, открита на 07.12.2016 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Оценка за съответствие на инвестиционни проекти при реализацията на “Повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради на територията на град Сандански”, осъществяван по ОПРР 2014-2020, по 7 обособени позиции
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9058250, открита на 04.11.2016 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проекти финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0072-C01”Енергийна ефективност на сградата на Детска градина Първи юни, град Сандански Обособена позиция № 2- Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0094-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на дома на културата в град Сандански” Обособена позиция №3-Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0076-C01” Енергийна ефективност на административна сграда- общинска администрация Сандански, община Сандански Обособена позиция №4 -Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0174-C01”Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради на ул.Св.Св.Кирил и Методий 33, 33а, ул.Чудомир Кантарджиев № 23, ул.Никола Вапцаров № 39- гр.Сандански, община Сандански Обособена позиция №5- Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0164-C01” ”Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул.Солунска 31,ул.Григор Пърличев № 2, ул.Св.Св.Кирил и Методий № 5, ул.Надежда № 30а, № 30б, № 32А, 32Б, ул.Сирма войвода № 23,25,27,29,31 и ул.Емануил Васкидович № 5- гр.Сандански, община Сандански” Обособена позиция № 6- Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проект BG16RFOP001-2.001-0169”Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул.”Пирин”№ 29-31, ул.”Христо Ботев”№ 7-9, ул.”Св.Св.Кирил и Методий”№17-19, ул.”Княз Борис І” № 5, ул.”Бистрица”№ 5, ул.”Александър Буйнов”№19,2123, ул.”Юрий Гагарин”№2-4 и ул.”Асен Хадживасилев”№1 гр.Сандански, община Сандански
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
12Намерени са 17 записа