Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 9082438, открита на 26.10.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Сандански за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –МИГ Сандански по три обособени позиции
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9080979, открита на 19.09.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „ДОСТАВКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (ЦСРИ)
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9079226, открита на 03.08.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт и оборудване на помещения за Детска градина, гр.Сандански“
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9078134, открита на 05.07.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт сграда на ІІ ОУ”Хр. Смирненски” и ПГ”Яне Сандански, гр. Сандански“”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9069546, открита на 23.10.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) по проект „Активно включване в община Сандански”, осъществяван по Оперативна програма “Човешки ресурси” 2014-2020
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9067369, открита на 16.08.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9065372, открита на 19.06.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Инженеринг (проектиране и строителство) на открити паркинги на територията на град Сандански по три обособени позиции - За Обособена позиция №1 - Проектиране и изграждане на открит паркинг на територията на гр.Сандански с местоположение: ул. "Кирил и Методий" (ОТ1061 – ОТ32 – ОТ31 – ОТ30) - За Обособена позиция №2 - Проектиране и изграждане на открит паркинг на територията на гр.Сандански с местоположение: ул. "Воден" – между ОТ593 и ОТ139 (срещу ул.“Воден“№1) - За Обособена позиция №3 - Проектиране и изграждане на открит паркинг на територията на гр.Сандански с местоположение: ул. "Банска"
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9065391, открита на 19.06.2017 Състояние: ПРЕКРАТЕНА Отвори досие
Наименование: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9062361, открита на 15.03.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Консултантска услуга за изготвяне на прединвестиционни проучвания /ПИП/, планове и анализи за управление на отпадъците на регионална система Сандански (общините Сандански, Струмяни и Кресна) - необходима изискуема документация за кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.02 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9062028, открита на 06.03.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проект Реконструкция и модернизация на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” град Сандански, община Сандански по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 ‘Подкрепа за професионалните училища в Република България по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
123Намерени са 22 записа