Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 9069546, открита на 23.10.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) по проект „Активно включване в община Сандански”, осъществяван по Оперативна програма “Човешки ресурси” 2014-2020
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9067369, открита на 16.08.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9065372, открита на 19.06.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Инженеринг (проектиране и строителство) на открити паркинги на територията на град Сандански по три обособени позиции - За Обособена позиция №1 - Проектиране и изграждане на открит паркинг на територията на гр.Сандански с местоположение: ул. "Кирил и Методий" (ОТ1061 – ОТ32 – ОТ31 – ОТ30) - За Обособена позиция №2 - Проектиране и изграждане на открит паркинг на територията на гр.Сандански с местоположение: ул. "Воден" – между ОТ593 и ОТ139 (срещу ул.“Воден“№1) - За Обособена позиция №3 - Проектиране и изграждане на открит паркинг на територията на гр.Сандански с местоположение: ул. "Банска"
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9065391, открита на 19.06.2017 Състояние: ПРЕКРАТЕНА Отвори досие
Наименование: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНОТО КРИЛО НА ПГ"ЯНЕ САНДАНСКИ" и ІІ ОУ"ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ГРАД САНДАНСКИ”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9062361, открита на 15.03.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Консултантска услуга за изготвяне на прединвестиционни проучвания /ПИП/, планове и анализи за управление на отпадъците на регионална система Сандански (общините Сандански, Струмяни и Кресна) - необходима изискуема документация за кандидатстване по процедура BG16M10P002-2.02 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9062028, открита на 06.03.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проект Реконструкция и модернизация на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” град Сандански, община Сандански по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 ‘Подкрепа за професионалните училища в Република България по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9062030, открита на 06.03.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на оборудване и обзавеждане на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев” град Сандански”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9061243, открита на 06.02.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за парк „Свети Врач“, което е необходимо, с цел защита на обществените интереси и опазване на целостта на исторически формираната и пространствено обособена територия на парка, притежаваща уникална ландшафтна и паркоустройствена характеристика.
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9060005, открита на 15.12.2016 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит при реализацията на проекти за повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради на територията на град Сандански, осъществявани по ОПРР 2014-2020, по 7 /седем / обособени позиции”
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9059616, открита на 07.12.2016 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Оценка за съответствие на инвестиционни проекти при реализацията на “Повишаване на енергийната ефективност на обществени и жилищни сгради на територията на град Сандански”, осъществяван по ОПРР 2014-2020, по 7 обособени позиции
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
12Намерени са 18 записа