Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 909895, открита на 19.05.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Предмет на настоящата поръчка е извършване на „Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, община Сандански”.
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9098116, открита на 14.04.2020 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Доставка и монтаж на спортно оборудване за многофункционална спортна зала град Сандански
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9096487, открита на 19.02.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции: Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №17 Бл. №18А, Бл. №18Б; Обособена позиция 2 Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, ул. “Панайот Волов” Бл. №8, Бл. №9, Бл. №10;
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9096431, открита на 17.02.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Работно проектиране на мерки за подобряване енергийна ефективност и и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на две многофамилни жилищни сгради в град Сандански, по следните две обособени позиции:Обособена позиция 1-Жилищна сграда с административен адрес: Гр. Сандански, ж.к. „Спартак“, Бл. №6А, Бл. №6Б, Бл. №7А, Бл. №7Б; Обособена позиция 2-Жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, бул. “Свобода „ 31;
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9096275, открита на 10.02.2020 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Доставка на един брой ново неупотребявано превозно средство за нуждите на персонала по проект Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9090453, открита на 18.07.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Допълнително оборудване на налични специални автомобили за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване, собственост на община Сандански“ по две обособени позиции: - Обособена позиция №1: „Изграждане на надстройка на съществуващ камион сметосъбирач за събиране и обработка на изградени подземни контейнери за отпадъци“; - Обособена позиция №2: „Доставка и монтаж на допълнително оборудване за преустройство на специализиран автомобил във водоноска, с възможност за миене на улици“;
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9089730, открита на 28.06.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Ремонт на детски заведения на територията на община Сандански по три обособени позиции
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9082438, открита на 26.10.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Изработване на инвестиционен проект във фаза технически и осъществяване на авторски надзор за нуждите на община Сандански за кандидатстване по Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –МИГ Сандански по три обособени позиции
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9080979, открита на 19.09.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „ДОСТАВКА НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ (ЦСРИ)
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 9079226, открита на 03.08.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт и оборудване на помещения за Детска градина, гр.Сандански“
Вид: Събиране на оферти с обява покажи допълнителна информация
123Намерени са 23 записа