Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 729822, открита на 14.04.2016 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: “Ремонт на улици на територията на град Сандански”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 725775, открита на 05.04.2016 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Изработване на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ по 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: Проектиране и авторски надзор на обект: „Реконструкция на улици в Община Сандански”; Обособена позиция 2: Проектиране и авторски надзор на обект: „Изграждане и/или обновяване на площади в гр. Сандански“; Обособена позиция 3: Проектиране и авторски надзор на обект: „Реконструкция на общински път BLG1255 / III-198 - с. Златолист/- Катунци – Златолист, Община Сандански”; Обособена позиция 4: Проектиране и авторски надзор на обект: „Преустройство на сграда в Център за настаняване от семеен тип за стари хора в с. Плоски, община Сандански“.
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 725504, открита на 04.04.2016 Състояние: ПРЕКРАТЕНА Отвори досие
Наименование: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 7) от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност, предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на малки жилищни сгради на територията на гр. Сандански“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 722107, открита на 24.03.2016 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Избор на изпълнител/и за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност на сгради на територията на гр. Сандански, във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 717857, открита на 02.03.2016 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Обект на настоящата обществена поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП с наименование: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност, предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на жилищни сгради на територията на гр. Сандански“ със следните обособени позиции: Обособена позиция 1 : Жилищна сграда с административен адрес: ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 33 и № 33А; Жилищна сграда с административен адрес: ул. “Чудомир Кантарджиев” № 23; Жилищна сграда с административен адрес: ул. “Никола Вапцаров” № 39, бл.4, кв. Смилово; Обособена позиция 2: Жилищна сграда с административен адрес: ул. “Надежда” № 30А, № 30Б, 32А, 32Б; Жилищна сграда с административен адрес: ул. “Сирма Войвода” № 23,25,27,29,31; Жилищна сграда с административен адрес: ул. “Емануил Васкидович” № 5; Обособена позиция 3: Жилищна сграда с административен адрес: ул. “Пирин” № 29-31; Жилищна сграда с административен адрес: ул. “Христо Ботев” № 7-9; Жилищна сграда с административен адрес: ул. “Св.Св. Кирил и Методий” № 17-19; Обособена позиция 4: Жилищна сграда с административен адрес: ул. “Бистрица” № 5; Жилищна сграда с административен адрес: ул. “Александър Буйнов” № 19; Жилищна сграда с административен адрес: ул. “Юрий Гагарин” № 2-4 и ул.”Асен Хадживасилев” № 1; Обособена позиция 5: Жилищна сграда с административен адрес: ул. “Солунска” № 31; Жилищна сграда с административен адрес: ул. “Григор Пърличев” № 2; Жилищна сграда с административен адрес: ул. “Св.Св. Кирил и Методий” № 5;
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 714972, открита на 17.02.2016 Състояние: ПРЕКРАТЕНА Отвори досие
Наименование: „Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за общински обекти на територията на Община Сандански, с цел кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 2, открита на 12.01.2016 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Доставка на хранителни продукти
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 705170, открита на 30.12.2015 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващи строежи и обследване за енергийна ефективност на сгради общинска собственост на територията на гр. Сандански“ със следните обособени позиции: Обособена позиция 1:Общинска администрация Сандански Обособена позиция 2:РУП Сандански Обособена позиция 3:РСПБЗН – САНДАНСКИ Обособена позиция 4:Дом на Културата в гр.Сандански Обособена позиция 5:Дневен център „Света Неделя” Обособена позиция 6:Четвърто основно училище „Св.св.Козма и Дамян” Обособена позиция 7:ЦДГ №1”Първи юни” Обособена позиция 8:Трето основно училище „Христо Ботев”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: BG 161PO001/3.1-03/2010/014-U-19, открита на 10.11.2015 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: "Промотиране и анимиране на културно-историческата туристическа атракция "Археологически парк" Сандански в две обособени позиции : Обособена позиция 1 : "Дейности по промотиране на културно-историческата туристическа атракция "Археологически парк" ; Обособена позиция 2 : "Дейности по анимиране на културно-историческата туристическа атракция "Археологически парк"
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 18, открита на 04.09.2015 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Допълнително укрепване на склонов участък от общински път с. Рожен - Роженски манастир. Предвидено е удължаване на укрепителното съоръжение тип армиран насип с 10 м; изграждане на нов тръбен водосток DN800 и промяна на типа на отводнителен клон 4 от тип "масивен бързоток" на тип "двоен италиански улей"
Вид: Договаряне без предварително обявление покажи допълнителна информация
12Намерени са 19 записа