Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 851582, открита на 14.06.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 850688, открита на 08.06.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Събиране на ТБО , експлоатация и поддържане на депо за битови отпадъци
Вид: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 844418, открита на 26.04.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти и за осъществяване на строителен надзор на обект „Основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, въвеждане в експлоатация и обучение“. Поръчката се изпълнява в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0013- C01 „Инвестиционен проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална ситема за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 842206, открита на 13.04.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проект BG16M1OP002-2.002-0013-С01 „Инвестиционен проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански , Струмяни и Кресна“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 841195, открита на 05.04.2018 Състояние: ПРЕКРАТЕНА Отвори досие
Наименование: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по две обособени позиции”
Вид: Договаряне без предварително обявление покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 837413, открита на 22.03.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКАТА ПИСТА, СЕКТОРИ ЗА ДЪЛЪГ, ВИСОК СКОК И ТЛАСКАНЕ НА ГЮЛЕ НА ГРАДСКИ СТАДИОН В ИМОТ 65.334.300.125 В КВ.21 ПО ПЛАНА НА ГРАД САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ”.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 837048, открита на 21.03.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр.Сандански, ж.к Спартак 8, вх.А и вх.Б"
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 836584, открита на 20.03.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Избор на изпълнител за предоставяне на външни експерти в eкип за организация и управление на проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Сандански, включващ общините Сандански, Струмяни и Кресна“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 836194, открита на 19.03.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за управление на проектно предложение „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански във връзка с подмярка 7.2. към мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от ПРСР 2014-2020 г.“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 836305, открита на 19.03.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „„Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “ по три обособени позици”” по проект „Обзавеждане и оборудване на I-во Основно Училище „Климент Охридски” гр. Сандански “
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
12345Намерени са 48 записа