Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 821132, открита на 23.12.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Пълен инженеринг-проектиране и автор.надзор на основна и довеж.инфраструктура, СМР на осн.и довеж.ифраструктура,доставка и монтаж на инсталации за компостиране и за предвар. третиране на битови отпадъци.
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 814445, открита на 13.11.2017 Състояние: ПРЕКРАТЕНА Отвори досие
Наименование: Доставка на втора употреба специализирана техника необходима за регионално депо за неопасни отпадъци, м. Могилата - Сандански
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 813810, открита на 07.11.2017 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации “Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по четири обособени позиции”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 810471, открита на 17.10.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2017/2018 Г.“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 807360, открита на 28.09.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА САНДАНСКИ”,
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 807393, открита на 28.09.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 802335, открита на 24.08.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на„Оценка за съответствие на инвестиционни проект и упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на „Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Сандански по 7 обособени позиции”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 801340, открита на 18.08.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Доставка на „Плодове и зеленчуци – пресни и преработени и консервирани” за нуждите на Дневни детски ясли-Сандански
Вид: Договаряне без предварително обявление покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 798773, открита на 01.08.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ”, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ОПРР 2014-2020, ЗА ОБЕКТ: СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА “ПЪРВИ ЮНИ” С АДРЕС: ГР.САНДАНСКИ, УЛ. “ГЕОРГИ КАЗЕПОВ” №9”
Вид: Договаряне без предварително обявление покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 794075, открита на 30.06.2017 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при реализацията на проект:„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА В ИМОТ 65334.301.9524 ПО КККР НА ГР. САНДАНСКИ”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
1234Намерени са 35 записа