Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 928025, открита на 14.08.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на улици в Община Сандански". Поръчката е обособена в три позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улици и тротоари в село Катунци“: включва реконструкция на улица „Пейо Яворов“: дължина: 300,26м, площ пътна настилка:1691кв.м., площ тротоарна настилка: 753кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 2: „Реконструкция на улици и тротоари в село Склаве“: включва реконструкция на улица „Комсомолска“, с дължина:154,94м, площ пътна настилка:775кв.м., площ тротоарна настилка: 435кв.м. и реконструкция на улица „Отец Паисий“, с дължина:136,01м, площ пътна настилка:640кв.м., площ тротоарна настилка: 361кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 3: „Реконструкция на улици и тротоари в град Сандански“: включва реконструкция на улица „Славянска“, с дължина:384,21м, площ пътна настилка:2825кв.м., площ тротоарна настилка: 1892кв.м. и реконструкция на улица „Кръстьо Хаджииванов“, с дължина:745,26м, площ пътна настилка:5118кв.м., площ тротоарна настилка: 1165кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 924739, открита на 26.07.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Доставка и монтаж на 10 броя подземни контейнери за събиране на битови отпадъци 1,5 м3 и 17 броя контейнери за събиране на битови отпадъци 3 м3.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 919857, открита на 02.07.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: нови публикации „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 915496, открита на 10.06.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Събиране и извозване на ТБО - по график, във всички населени места в община Сандански, м. „Попина лъка”, и Гробищен парк - гр.Сандански;Експлоатация и поддържане на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна”, находящо се в м. „Могилата”, землище на с. Плоски, община Сандански, в т.ч.: Експлоатация и поддържане на депото за битови отпадъци, съгласно условията на комплексно разрешително № 292-НО/2008 г., издадено от министъра на околната среда и водите;Изграждане на газови кладенци, съгласно работния проект на депото, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изгражда само тази част от газовите кладенци, която е от основата до горния запечатващ екран (телено-чакълести габиони); Извършване на мониторинг, съгласно комплексното разрешително.
Вид: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 912024, открита на 16.05.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.КАТУНЦИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ””
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 911456, открита на 14.05.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Предмет на ремонтните дейности са улиците в следните населени места: с.Катунци, с.Джигурово, с.Дамяница, с.Лебница, с.Поленица, с.Лиляново, с.Ново Делчево, с.Спатово, с.Ласкарево, с.Хотово, с.Виногради, с.Враня, с.Петрово, с.Яново, с.Голешево, с.Пирин, с. Златолист, с.Зорница, с.Любовка, с.Кръстилци, с.Лозеница, с.Сушица, с.Ладарево
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 910661, открита на 09.05.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Ремонт на улици на територията на град Сандански
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 909664, открита на 30.04.2019 Състояние: ПРЕКРАТЕНА Отвори досие
Наименование: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа село Катунци
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 907915, открита на 16.04.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) за обект „Пътен възел с кръгово кръстовище за подход към град Сандански от Автомагистрала „Струма” при пресичане на Главен път I-1/ E-79
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 905494, открита на 02.04.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект:„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за достъпна среда за площад „България“, пешеходна улица „Македония“, ул.“Воден“, гр. Сандански“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
1234567Намерени са 66 записа