Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 880517, открита на 26.11.2018 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: Доставка на течни горива за нуждите на Община Сандански за срок от 2 години
Вид: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 874924, открита на 24.10.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2018/2019 Г.“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 860850, открита на 02.08.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на ул.”Климент Охридски”, с.Склаве“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 858194, открита на 19.07.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: “Възлагане на обществен превоз на пътници по линиите на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Сандански, по три обособени позиции”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 856460, открита на 10.07.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: 1.Ремонт на локални участъци от улична бетонова настилка: Изрязване, отстраняване, почистване, полагане на бетон и повърхностна обработка 2. Укрепване на същ. подпорни стени в обхвата на улиците
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 855138, открита на 03.07.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Ремонт на улици на територията на гр. Сандански”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 851582, открита на 14.06.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански”
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 850688, открита на 08.06.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Събиране на ТБО , експлоатация и поддържане на депо за битови отпадъци
Вид: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 844418, открита на 26.04.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Избор на изпълнител за изготвяне на оценка за съответствието на инвестиционните проекти и за осъществяване на строителен надзор на обект „Основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, въвеждане в експлоатация и обучение“. Поръчката се изпълнява в рамките на проект BG16M1OP002-2.002-0013- C01 „Инвестиционен проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална ситема за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 842206, открита на 13.04.2018 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Осъществяване на дейности за информираност, публичност и комуникация по проект BG16M1OP002-2.002-0013-С01 „Инвестиционен проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански , Струмяни и Кресна“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
123456Намерени са 54 записа