Община Сандански - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Номер в АОП: 937468, открита на 07.10.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Извършване на СМР на път за връзка с кв."Изгрев", гр. Сандански“
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 934037, открита на 18.09.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: “УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА САНДАНСКИ“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 931610, открита на 06.09.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „Доставка на оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника по проект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“: Обособена позиция 1: Доставка на два броя специализирани камиони за събиране и транспортиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци Обособена позиция 2: Доставка на контейнери за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци – 152 броя
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 931080, открита на 30.08.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения на територията на община Сандански по 5 обособени позиции
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 929401, открита на 19.08.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕЗОН 2019 /2020 Г. и 2020/2021 г.“
Вид: Открита процедура покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 928025, открита на 14.08.2019 Състояние: АКТИВНА Отвори досие
Наименование: „Изпълнение на СМР по проект "Реконструкция на улици в Община Сандански". Поръчката е обособена в три позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улици и тротоари в село Катунци“: включва реконструкция на улица „Пейо Яворов“: дължина: 300,26м, площ пътна настилка:1691кв.м., площ тротоарна настилка: 753кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 2: „Реконструкция на улици и тротоари в село Склаве“: включва реконструкция на улица „Комсомолска“, с дължина:154,94м, площ пътна настилка:775кв.м., площ тротоарна настилка: 435кв.м. и реконструкция на улица „Отец Паисий“, с дължина:136,01м, площ пътна настилка:640кв.м., площ тротоарна настилка: 361кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ. Обособена позиция № 3: „Реконструкция на улици и тротоари в град Сандански“: включва реконструкция на улица „Славянска“, с дължина:384,21м, площ пътна настилка:2825кв.м., площ тротоарна настилка: 1892кв.м. и реконструкция на улица „Кръстьо Хаджииванов“, с дължина:745,26м, площ пътна настилка:5118кв.м., площ тротоарна настилка: 1165кв.м. Съгласно издадено и влязло в сила разрешение за строеж, строежът е 4-та категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 924739, открита на 26.07.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Доставка и монтаж на 10 броя подземни контейнери за събиране на битови отпадъци 1,5 м3 и 17 броя контейнери за събиране на битови отпадъци 3 м3.
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 919857, открита на 02.07.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 915496, открита на 10.06.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: Събиране и извозване на ТБО - по график, във всички населени места в община Сандански, м. „Попина лъка”, и Гробищен парк - гр.Сандански;Експлоатация и поддържане на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Сандански, Струмяни и Кресна”, находящо се в м. „Могилата”, землище на с. Плоски, община Сандански, в т.ч.: Експлоатация и поддържане на депото за битови отпадъци, съгласно условията на комплексно разрешително № 292-НО/2008 г., издадено от министъра на околната среда и водите;Изграждане на газови кладенци, съгласно работния проект на депото, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изгражда само тази част от газовите кладенци, която е от основата до горния запечатващ екран (телено-чакълести габиони); Извършване на мониторинг, съгласно комплексното разрешително.
Вид: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка покажи допълнителна информация
Номер в АОП: 912024, открита на 16.05.2019 Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА Отвори досие
Наименование: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.КАТУНЦИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ””
Вид: Публично състезание покажи допълнителна информация
1234567Намерени са 70 записа